Dle rozsudku NS 26 Cdo 913/2019-279 vyúčtování, které není řádné (tj. neobsahuje zákonné náležitosti nebo obsahuje špatnou cenu), není splatné.

 Vyúčtování úhrad za služby je řádné jen tehdy, obsahuje-li předložené vyúčtování všechny předepsané náležitosti a je-li v něm uveden součet zaplacených záloh a cena provedené služby ve správné výši. Není-li vyúčtování věcně správné, nesplnil poskytovatel služeb svoji povinnost vyúčtovat příjemci služeb skutečnou výši nákladů a záloh na jednotlivé služby. Nebylo-li vyúčtování služeb řádné a není-li vyúčtování služeb věcně správné, trvá nejen povinnost poskytovatele vyúčtování provést řádně, nýbrž nenastala ani splatnost nedoplatku nebo přeplatku plynoucího z vyúčtování.

Rozsudek lze dohledat na www.nsoud.cz,  „Veřejná vyhlášení civilní“ a zadání dané spisové značky.