SVJ je právnická osoba a účetní jednotka. Podle zákona je SVJ povinna vést vlastní účetnictví a účtovat podle Českého účetního standardu (ČÚS). Případné odchylky od ČÚS musí být uvedeny a zdůvodněny v příloze k účetní závěrce. Účetní závěrku je SVJ povinna uložit ve sbírce listin společnosti v rejstříku společenství.

Nicméně ve skutečnosti SVJ nemá vlastní účetnictví a neúčtuje v souladu se zákonem o účetnictví. SVJ nedisponuje vlastními účetními knihami a nevytváří účetní závěrku. SVJ také nedisponuje vlastním finančním majetkem a nemá dostatečné finanční prostředky na pokrytí případných nákladů. Proto SVJ nedisponuje žádnými vlastními účetními doklady, které by bylo možné uložit do sbírky listin společnosti v rejstříku společenství.

Veškeré finanční prostředky vlastníků si správce SBD HODOŇAN nezákonně přivlastňuje a účtuje je ve svém účetnictví jako svůj majetek. Správce SBD HODOŇAN protiprávně zahrnuje SVJ do svého vnitropodnikového účetnictví jako bytové středisko SBD HODOŇAN. Do sbírky listin společnosti v rejstříku společenství SVJ ukládá SBD HODOŇAN účetní výstupy týkající se bytového střediska SVJ ze svého vnitropodnikového účetnictví.

SVJ a SBD HODOŇAN jsou dvě samostatné účetní jednotky, pro které platí dvě různé vyhlášky a České účetní standardy.

"Středisková účetní evidence" vedená SBD HODOŇAN je zcela chybná a nemůže nahradit účetnictví samotné účetní jednotky SVJ.

Účetnictví SBD HODOŇAN není v souladu se Zákonem o účetnictví, Vyhláškou č. 500/2002 Sb., Vyhláškou č. 504/2002 Sb., Českými účetními standardy č. 001-023 a Českými účetními standardy č. 401-414.

Skutečnost, že informace v Příloze k účetní závěrce SVJ nejsou pravdivé, nezmění ani podpis ředitelky SBD HODOŇAN, podpis vedoucí ekonomického úseku SBD HODOŇAN a podpis účetní SBD HODOŇAN.

Účetní závěrky střediska SVJ neposkytují přesný a důvěryhodný obraz o účetnictví a finanční situaci samotné účetní jednotky SVJ.

.

 

 

Upozorňuji, že článek představuje osobní názor autora a nejedná se o odborný text.