Náhled na smlouvu: 

 

Text smlouvy:

 

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení § 566 až 575 a ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé spoluvlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (dále jen zákon), uzavírají smluvní strany :

 

HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, 695 01 Hodonín

IČO                              00049018
Bankovní spojení          XXXXXXXXXXXX
Č. účtu                         XXXXXXXXXXXX
Zastoupeno:                XXXXXXXXXXXXXXX, předsedou představenstva
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, místopředsedou představenstva
zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXV, vložka 198 dále jen správce

a

Společenství pro dům Jižní 3, 5, 7, 695 01 Hodonín

IČO                              019 35 593
Bankovní spojení          XXXXXXXXXXXX
Č. účtu                         XXXXXXXXXXXX
Zastoupeno:                 pověřeným vlastníkem - HODOŇANEM, stavebním bytovým družstvem
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, místopředsedkyní představenstva XXXXXXXXXXXX, členem představenstva
zapsáno v rejstříku SVJ u Krajského soudu v Brně, oddíl S, vložka 10193 dále jen společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ)

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu (a pozemku) v Hodoníně, katastrálním území Hodonín, ulice Jižní 3, 5, 7 č. orientační 3, 5, 7, č. popisné 3772, 3771, 3770

Čl.I

Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je úplatné zajišťování správy, provozu a oprav společných částí uvedeného domu a pozemku (dále jen správa domu), plnění spojená s užíváním jednotek a společných částí domu (dále jen služby), zajišťování účetnictví a financování SVJ a stanovení některých práv, povinností a výkonů činností vyplývajících ze vztahů SVJ a správce v domě.
 2. Správce při zajišťování správy postupuje podle obecně závazných vyhlášek, předpisů, technických předpisů, stanov a rozhodnutí SVJ.
 3. Pro vymezení předmětu smlouvy platí současně příslušná ustanovení Prohlášení vlastníka budovy ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 72/1994 Sb., která jsou závazná pro SVJ i pro správce.
 4. Pro účely této smlouvy platí vymezení pojmů podle § 2 zákona 72/94 Sb. v platném znění.
 5. Uzavřením této smlouvy není nikterak dotčeno členství vlastníků jednotek v družstvu HODOŇAN.

ČI. II

Práva a povinnosti správce:

A) Práva a povinnosti správce při zajišťování správy domu a služeb

Správce je povinen zajistit:

provoz domu a pozemku včetně technických zařízení a společných technických sítí, a to tak, aby společné části domu byly provozuschopné a sloužily k jejich řádnému užívání a k řádnému užívání bytů, zejména:

 1. protipožární zabezpečení domu, jeho revize a opravy,
 2. předepsané prohlídky, kontroly, revize a zkoušky společně užívaných technických prostor a zařízení a vybraných technických zařízení podle příslušných norem - rozvodů plynu, elektrické energie, svislých a vodorovných rozvodů vody a odvádění odpadních vod, rozvodů tepla a teplé užitkové vody, vzduchotechniky, společné televizní a rozhlasové antény, hromosvodů apod.,
 3. revize a opravy směšovací stanice,
 4. deratizaci, desinsekci a desinfekci společných prostor,
 5. plnění dalších povinností, které pro SVJ vyplývají nebo vyplynou z právních předpisů pro provoz společných technických zařízení, vždy po předchozím projednání s orgánem SVJ,
 6. Zajistit administrativní a operativně technickou Činnost spojenou se správou domu a vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu.

 

Na základě rozhodnutí SVJ zajišťuje správce plnění poskytovaná s užíváním bytů, nebytových prostor a společných částí domu (dále jen služby):

 1. Dodávku elektrické energie a plynu, dodávky tepla a teplé užitkové vody, dodávky studené vody a odvod odpadních vod, (popřípadě úklid společných prostor, používání prádelny aj.). Dodavatelé služeb jsou uvedeni v příloze č. 1
 2. Zajišťuje pojištění domu v rozsahu uzavřené pojistné smlouvy. Zajišťuje likvidaci pojistných událostí na základě oznámení společenství. Pojistná smlouvaje k nahlédnutí na bytovém družstvu a zveřejněna na webových stránkách družstva.
 3. Připravuje a za úplatu spravuje nájemní smlouvy ke společným částem domu, je povinen předkládat jejich změny předem ke schválení orgánu SVJ, pokud byl správce společenstvím zmocněn k jejich uzavírání.

 

B) Práva a povinnosti správce při opravách a udržování domu

Správce zajišťuje funkčnost domu a za tím účelem je v součinnosti se SVJ zejména povinen:

 1. Zpracovat a nejpozději do 30. října projednat s orgánem SVJ dlouhodobý plán oprav včetně výdajů na plánované opravy a udržovací práce.
 2. Operativně zajišťovat opravy a údržbu domů na základě písemného požadavku výboru SVJ formou žádanky.
 3. Odstraňovat havárie a poruchy, operativně i na základě požadavku kteréhokoliv z vlastníků jednotky a potom o tom neprodleně uvědomit zástupce výboru SVJ.
 4. Zastupovat SVJ v obchodních jednáních s dodavateli prací při dodržování povinností vyplývajících ze zákonných ustanovení (stavební zákon, zákon o veřejných zakázkách apod.), a to vždy jen na základě pověření orgánu SVJ.
 5. Na základě pověření orgánů SVJ zajišťovat investiční činnost směřující ke zhodnocení domu (střechy, balkony atp.). Za zajištění investorsko-inženýrské činnosti náleží správci odměna stanovená samostatnou dohodou.
 6. Správce je povinen jednou ročně nejpozději do konce dubna následujícího roku předložit SVJ zprávu o své činnosti a přehled o stavu společných částí domu a pozemku.

 

C) Práva a povinnosti správce při zajišťování účetnictví a financování

 1. Správce vede samostatné podvojné účetnictví SVJ dle platných předpisů. Vypracovává přiznání k dani z příjmů právnických osob a po ověření statutárním orgánem SVJ ho odevzdá místně příslušnému správci daně včetně příslušných příloh- rozvahy, výsledovky, přílohy, jen vznikne-li tato povinnost.
 2. SVJ má společný běžný účet se správcem a správce je povinen sledovat v účetnictví SVJ výši jeho prostředků
 3. Správce zajistí, aby faktury za údržbu, opravy a služby byly fakturovány SVJ: Společenství pro dům Jižní 3, 5, 7, 695 01 Hodonín, a doručovány na adresu správce: HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, 695 01 Hodonín. Správce provádí formální kontrolu přijatých účetních dokladů a zajistí včasnou úhradu plateb za sjednané práce a služby.
 4. Proplatí pouze doklady odsouhlasené a potvrzené statutárním orgánem SVJ. SVJ souhlasí s profinancováním nákladů spojených s pravidelnými prohlídkami, kontrolami a zkouškami výtahů a nejnutnějšími zásahy k odstranění havárií na společných částech a zařízeních domu bez potvrzení zástupců SVJ. Správce o tomto neprodleně uvědomí zástupce společenství.
 5. Správce ukládá účetní doklady SVJ odděleně.
 6. Správce umožní vlastníkům SVJ nahlížet do účetních knih, spisů a dokladů společenství vztahujících se k domu.
 7. Správce je povinen zpracovat a předložit společenství vlastníků ke schválení rozpočet nákladů na opravy a udržování domu.
 8. Na základě rozpočtu a výše záloh vlastníků jednotek schválených shromážděním SVJ oznámí správce výši měsíčních záloh za správu, provoz domu a služby spojené s bydlením formou měsíčního předpisu pro jednotlivé vlastníky bytů.
 9. Správce vede evidenci příspěvků vlastníků jednotek na náklady spojené se správou domu, pozemku a záloh na služby. Případné dluhy z plnění této povinnosti jednotlivými vlastníky jednotek jsou pohledávky správce vůči SVJ a pohledávkou SVJ vůči vlastníkům jednotek. Zálohové částky dle předchozího bodu hradí členové společenství přímo na účet správce do 20. dne běžného měsíce a připouští se úhrada v hotovosti do pokladny správce.
 10. Vyúčtování příspěvků na správu spolu s vyúčtováním záloh na služby za celý dům a podle jednotlivých vlastníků jednotek předloží správce SVJ nejpozději do 30. 4. po skončení zúčtovacího období, kterým je kalendářní rok. Případné přeplatky a nedoplatky budou vyrovnány do 31.8. běžného roku. V případě prodlení jsou obě strany povinny zaplatit úrok podle vyhlášky 142/94 Sb. vč. nařízení vlády č. 163/2005 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku. Správce je povinen vést evidenci předpisů a úhrad měsíčních záloh, upomínat neprovedené úhrady a informovat o této skutečnosti SVJ.
 11. Správce je povinen jednou ročně, nejpozději do konce dubna následujícího roku, předložit SVJ zprávu o své činnosti, přehled o stavu společných částí domu a o ostatních závažných skutečnostech spojených se zajišťováním správy.
 12. Při výkonu správy je správce povinen postupovat v rámci této smlouvy v souladu se zájmy SVJ, včetně právních kroků při vymáhání nedoplatků a dluhů od jednotlivých vlastníků dle stanov SVJ po předchozí dohodě s orgánem SVJ jako další služba správce.

 

ČI. III

Práva a povinnosti společenství vlastníků

Výbor SVJ je povinen poskytovat správci součinnost, která je nutná k řádnému plnění této smlouvy, zejména:

 1. Informovat správce o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na výkon sjednané činnosti.
 2. Předávat včas - v požadovaném termínu - výsledky rozhodnutí nezbytných k zajištění konkrétní činnosti podle smlouvy.
 3. Oznamovat správci změny vlastníků jednotek v domě kromě převodů z vlastnictví správce.
 4. Umožnit správci přístup do bytů a společných částí domu pro zajištění kontrolních odečtů instalovaných měřidel.
 5. SVJ je povinno v zájmu řádného provádění správy domu hradit částku odpovídající měsíční tvorbě dlouhodobé zálohy na opravy a zálohy na úhradu nákladů na správu domu a za služby s užíváním spojené. Částky hradí členové společenství přímo na účet správce do 20. dne běžného měsíce, připouští se i úhrada v hotovosti do pokladny správce.
 6. SVJ má právo na vyúčtování záloh a vypořádání přeplatků ve stanovených termínech.
 7. Bude-li to k plnění této smlouvy nezbytné, udělí SVJ správci zvláštní plnou moc k úkonům, k nimž je potřebná.
 8. Za plnění předmětu této smlouvy je SVJ povinen platit správci zálohu na správní poplatek, který správce fakturuje ročně. Poplatek za správu činí 173,- Kč/byt/měsíc včetně DPH pro SVJ bez vlastního účtu i pro SVJ s vlastním účtem. Poplatek za správu lze každoročně navýšit o průměrnou míru inflace podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu a v případě dalších změn vyplývajících ze změn zákonů (např. změna sazby DPH). Změnu ceny, včetně způsobu jejího výpočtu, sdělí správce výboru SVJ písemným oznámením nejméně 15 dní před začátkem platnosti nové ceny.
 9. Zástupci SVJ jsou povinni odsouhlasit předložené doklady do 5 pracovních dnů po předložení.
 10. Pokud SVJ neposkytne správci vyžádanou součinnost, která je nezbytná k provedení konkrétní činnosti, je správce oprávněn obstarat si potřebné údaje a doklady (např. mzda zaměstnanců, cestovní výdaje apod.).
 11. Zástupci SVJ jsou povinni předávat správci zápis ze shromáždění SVJ včetně prezenční listiny, pozvánky a stanov.

 

Čl. IV

Porušení smluvních povinností

 1. Smluvní strany se zavazují plnit své závazky vyplývající z této smlouvy řádně a včas a vyvíjet potřebnou spolupráci.
 2. Čerpání finančních prostředků ze strany správce k jiným účelům, než je uvedeno ve smlouvě, je důvodem k vypovězení smlouvy se všemi příslušnými právními dopady.
 3. V případě zjištění nedostatků v činnosti správce má SVJ právo na jejich bezodkladné odstranění. Sdělení o zjištěných nedostatcích musí být předáno správci písemně a ten je povinen se k nim do 15 dnů písemně vyjádřit.
 4. Správce neodpovídá za škody způsobené živelnými pohromami, za škody vzniklé havarijním stavem i za škody vzniklé tím, že SVJ odmítne provedení předepsaných revizí a technických prohlídek.
 5. Správce neodpovídá za škody způsobené třetími osobami nebo vzniklé v důsledku nedostatků finančních prostředků zaviněného SVJ, nedostatkem jeho součinnosti nebo v důsledku špatného rozhodnutí SVJ.
 6. Správce neodpovídá za škody vzniklé na základě rozhodnutí SVJ a z následné uzavřených smluv (např. výběrové řízení, smlouva o dílo apod.), a to ve všech případech, kdy bude takto SVJ postupovat samostatně, to je bez spolupráce se správcem

 

ČI. V

Výpověď

 1. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě v délce 6 měsíců. Tato lhůta začne plynout prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
 2. Výpověď musí mít písemnou formu. Do skončení výpovědní lhůty je správce povinen postupovat podle této smlouvy. Po skončení výkonu správy je povinen předložit SVJ zprávu o své činnosti a materiály, které měl v souvislosti s touto činností k dispozici.

 

ČI. VI

Společná a závěrečná ustanovení

 1. Společenství zplnomocňuje správce podpisem této smlouvy k právním úkonům v rozsahu zabezpečení povinnosti správce podle této smlouvy.
 2. Veškeré změny nebo dodatky této smlouvy je možno provádět pouze písemnými, průběžně číslovanými dodatky.
 3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží správce a jeden objednatel.
 4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými obecně závaznými právními předpisy.
 5. Tato smlouva je platná od 17.7.2013

 

V Hodoníně dne 15.4.20104

 

Příloha č. 1 ke smlouvě o zajišťování správy společných částí domu

Teplo:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PSČ 695 01 Hodonín
IČ: 63489953

Voda:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
695 11 Hodonín
IČ: 49454544

Elektřina:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ:24817872