Dnes jsem obdržel dopis od ředitelky SBD HODOŇAN. Tento dopis je odpovědí na naši žádost o vymazání osobních údajů z evidence a účetnictví SBD HODOŇAN. Ředitelka nám sdělila, že osobní údaje z evidence a účetnictví SBD HODOŇAN nebyly vymazány. Namísto došlo k vymazání dat z evidence SVJ, o které jsme nežádali.

Účetní jednotka SVJ nevede účetnictví podle zákona o účetnictví a neúčtuje ve vlastních účetních knihách. SBD HODOŇAN nezákonně účtuje ve svém účetnictví finanční prostředky vlastníků SVJ, které vykazuje jako majetek SBD HODOŇAN. SBD HODOŇAN protiprávně účtuje SVJ ve svém vnitropodnikovém účetnictví jako bytové středisko SBD HODOŇAN. SBD HODOŇAN nemá žádný právním důvod ke shromažďování a zpracování osobních údajů vlastníků SVJ.     

Text dopisu:

Věc: Žádost o výmaz osobních údajů

Vážený pane inženýre.

dne 3. 1. 2023 jsme obdrželi vaši žádost o výmaz veškerých vašich osobních údajů a dále osobních údajů paní XXXXX XXXXXXXX, které zpracovává bytové družstvo. Vaší žádosti není možné zcela vyhovět.

Bytové družstvo zajišťuje některé činnosti správy domu a pozemku pro Společenství vlastníků jednotek Jižní 3, 5, 7, 695 01 Hodonín na základě smlouvy o správě ze dne 15. 4. 2014. Na základě této smlouvy je družstvo zpracovatelem osobních údajů vlastníků jednotek a osob, kterým vlastník přenechal byt k užívání ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. K plnění povinností podle výše uvedené smlouvy družstvo zpracovává následující údaje:

  • identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození;
  • kontaktní údaje: adresa bydliště, doručovací adresa;
  • údaje spojené s užíváním bytu: podíl na společných částech domu, počet osob užívajících byt, evidence plateb, číslo bankovního účtu, údaje o spotřebě služeb, vyúčtování služeb souvisejících s užíváním bytu, předpis zálohových plateb a příspěvků na správu domu a pozemku, údaje o osobě, které byl byt přenechán do užívání.

Právním důvodem ke shromažďování a zpracování výše uvedených osobních údajů je podle ěl. 6 plnění smluvní povinnosti vyplývající ze smlouvy o správě uzavřené mezi družstvem a Společenstvím vlastníků jednotek Jižní 3, 5, 7, 695 01 Hodonín.

Na základě vaší žádosti byly vymazány ostatní osobní údaje z databáze:

  • e-mailová adresa
  • telefon

S pozdravem

 

Upozorňuji, že článek představuje osobní názor autora a nejedná se o odborný text.