Protože předseda SVJ na moji reklamaci vyúčtování záloh za rok 2018 osobně nereagoval, zaslal jsem dnes předsedovi SVJ urgenci reklamace vyúčtování záloh zarok 2018.

Text urgence reklamace:

 

Urgence reklamace vyúčtování záloh za rok 2018

 

Vážený pane předsedo,

dne 14. 5. 2019 jsem reklamoval vyúčtování zálohových plateb bytů č. 113 a 117 za období od 01. 2018 do 12. 2018. Vyúčtování zálohových plateb za rok 2018 nebylo provedeno v souladu se stanovami SVJ a zákonem č. 67/2013 Sb. Protože jste reklamaci nevyřídil v termínu daném zákonem, urguji reklamaci vyúčtování zálohových plateb bytů č. 113 a 117 za období od 01. 2018 do 12. 2018 zejména z těchto důvodů:

1. Účetnictví SVJ není vedeno podle Stanov SVJ, Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví, Vyhlášky č. 504/2002 Sb., Českých účetních standardů, občanského zákoníku a nařízení vlády č. 366/2013 Sb. SVJ nepoužívá ve svém účetnictví účetní metody podle zákona o účetnictví. Protože účetnictví SVJ není správné, věrné a poctivé, tak i vyúčtování sestavené na základě takového účetnictví není správné, věrné a poctivé.

2. Poskytovatel služeb SVJ nedoložil doklady, na jejichž základě prokazatelně pořizuje a následně poskytuje služby na dodávku tepla a teplé vody, dodávku studené vody a elektrické energie. V účetnictví SVJ nejsou zaúčtovány žádné náklady na poskytování služeb spojených s dodávkou tepla, vody a elektřiny.

SBD HODOŇAN je dodavatelem všech energií (teplo, voda a elektřina) a všechny předložené doklady jsou vyúčtované v účetnictví bytového družstva.

SVJ není poskytovatelem žádných energií a není ani poskytovatelem navazujících služeb.

3. Finanční částky ve vyúčtování bytu č. 113: 011,00 Kč; 9.403,00 Kč; 692,00 Kč a bytu č. 117: 8.053,00 Kč a 866,00 Kč jsou nepodložené, neodůvodněné a účetně špatné.

4. Předložené podklady na náklady tepla finančně nesouhlasí s náklady na teplo, které jsou zaúčtované v účetnictví SVJ s účetní závěrkou za rok 2018.

5. Výsledná částka vyúčtování služeb (437,00 Kč u bytu č. 113 a 10.050,00 Kč u bytu č. 117) není správná a nebyla stanovena dle § 8 zákona o službách:

  1. Poskytovatel služeb SVJ nedoložil žádné náklady na služby spojené s dodávkou tepla, vody a elektřiny.
  2. Vykazované náklady na služby nejsou věcně a účetně správné.
  3. Do vyúčtování jsou zahrnuty náklady nesouvisející s poskytováním a vyúčtováním služeb.

6. Ve vyúčtování jsou u položky „Vodné a stočné“ uvedeny nesprávné hodnoty záloh. V roce 2018 nebyla dle zákona č. 67/2013 Sb. provedena žádná změna zálohy a zálohy byly uhrazeny v plném rozsahu dle předpisu záloh platného od 1. 1. 2017. U bytu č. 113 je správná hodnota zálohy 852,00 Kč (ve vyúčtování chybně uvedeno 6.808,00 Kč). U bytu č. 117 je správná hodnota zálohy 3.216,00 Kč (chybně 3.172,00 Kč).

7. Dodavatel tepla SBD HODOŇAN započítal do ceny tepla náklady SVJ na provoz směšovací stanice. Tento postup je v rozporu s vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb. a Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

 

Vyúčtování zálohových plateb bytů č. 113 a 117 za období od 01. 2018 do 12. 2018 není finančně správné. Opakovaně Vás žádám o opravu vyúčtování bytů č. 113 a 117 dle předložených připomínek a doručení opraveného vyúčtování.

 

S pozdravem