Urgence reklamace vyúčtování záloh za rok 2018

 

Protože předseda SVJ na moji reklamaci vyúčtování záloh za rok 2018 osobně nereagoval, zaslal jsem dnes předsedovi SVJ urgenci reklamace vyúčtování záloh za rok 2018.

Text urgence reklamace:

 

Urgence reklamace vyúčtování záloh za rok 2018

 

Vážený pane předsedo,

dne 14. 5. 2019 jsem reklamoval vyúčtování zálohových plateb bytů č. 113 a 117 za období od 01. 2018 do 12. 2018. Vyúčtování zálohových plateb za rok 2018 nebylo provedeno v souladu se stanovami SVJ a zákonem č. 67/2013 Sb. Protože jste reklamaci nevyřídil v termínu daném zákonem, urguji reklamaci vyúčtování zálohových plateb bytů č. 113 a 117 za období od 01. 2018 do 12. 2018 zejména z těchto důvodů:

1. Účetnictví SVJ není vedeno podle Stanov SVJ, Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví, Vyhlášky č. 504/2002 Sb., Českých účetních standardů, občanského zákoníku a nařízení vlády č. 366/2013 Sb. SVJ nepoužívá ve svém účetnictví účetní metody podle zákona o účetnictví. Protože účetnictví SVJ není správné, věrné a poctivé, tak i vyúčtování sestavené na základě takového účetnictví není správné, věrné a poctivé.

2. Poskytovatel služeb SVJ nedoložil doklady, na jejichž základě prokazatelně pořizuje a následně poskytuje služby na dodávku tepla a teplé vody, dodávku studené vody a elektrické energie. V účetnictví SVJ nejsou zaúčtovány žádné náklady na poskytování služeb spojených s dodávkou tepla, vody a elektřiny.

SBD HODOŇAN je dodavatelem všech energií (teplo, voda a elektřina) a všechny předložené doklady jsou vyúčtované v účetnictví bytového družstva.

SVJ není poskytovatelem žádných energií a není ani poskytovatelem navazujících služeb.

3. Finanční částky ve vyúčtování bytu č. 113: 011,00 Kč; 9.403,00 Kč; 692,00 Kč a bytu č. 117: 8.053,00 Kč a 866,00 Kč jsou nepodložené, neodůvodněné a účetně špatné.

4. Předložené podklady na náklady tepla finančně nesouhlasí s náklady na teplo, které jsou zaúčtované v účetnictví SVJ s účetní závěrkou za rok 2018.

5. Výsledná částka vyúčtování služeb (437,00 Kč u bytu č. 113 a 10.050,00 Kč u bytu č. 117) není správná a nebyla stanovena dle § 8 zákona o službách:

  1. Poskytovatel služeb SVJ nedoložil žádné náklady na služby spojené s dodávkou tepla, vody a elektřiny.
  2. Vykazované náklady na služby nejsou věcně a účetně správné.
  3. Do vyúčtování jsou zahrnuty náklady nesouvisející s poskytováním a vyúčtováním služeb.

6. Ve vyúčtování jsou u položky „Vodné a stočné“ uvedeny nesprávné hodnoty záloh. V roce 2018 nebyla dle zákona č. 67/2013 Sb. provedena žádná změna zálohy a zálohy byly uhrazeny v plném rozsahu dle předpisu záloh platného od 1. 1. 2017. U bytu č. 113 je správná hodnota zálohy 852,00 Kč (ve vyúčtování chybně uvedeno 6.808,00 Kč). U bytu č. 117 je správná hodnota zálohy 3.216,00 Kč (chybně 3.172,00 Kč).

7. Dodavatel tepla SBD HODOŇAN započítal do ceny tepla náklady SVJ na provoz směšovací stanice. Tento postup je v rozporu s vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb. a Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

 

Vyúčtování zálohových plateb bytů č. 113 a 117 za období od 01. 2018 do 12. 2018 není finančně správné. Opakovaně Vás žádám o opravu vyúčtování bytů č. 113 a 117 dle předložených připomínek a doručení opraveného vyúčtování.

 

S pozdravem