Návrh a zápis mimo zasedání společenství vlastníků.

Text 17. zápisu

 

Společenství vlastníku jednotek Jižní 3,5, 7,695 01 Hodonín
sídlo firmy: Jižní 3771/5. 695 01 Hodonín
IČO: 019 35 593
Spisová značka: S10193 vedená u Krajského soudu v Brně

 

Zápis z rozhodnutí mimo zasedání společenství vlastníků

(korespondenční hlasování v terminu od 27. 11. - 26. 12.2019

 

Na základě rozhodnutí statutárního orgánu a v souladu se stanovami společenství čl. 12 zaslal předseda společenství všem vlastníkům společenství návrh na rozhodnutí mimo zasedáni v písemné podobě dne 27. 11. 2019. Předmětem hlasování bylo projednání a schválení hospodářského výsledku za rok 2018.

 

Součástí rozhodnuti mimo zasedání byla účetní závěrka společenství vlastníků za rok 2018. Všichni byli dopisem poučení, že se mohou k návrhu vyjádřit do 30 dnů od doručení návrhu. K. platnosti hlasování se vyžadovalo písemné vyjádření „souhlasím/nesouhlasím“ s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo vyjádření učiněno, vše muselo být opatřené vlastnoručním podpisem člena společenství na listinu obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.

Pokud vlastníci své vyjádření nedoručili do 30 dnů předsedovi společenství do schránky, platí, že s návrhem nesouhlasili.

 

Shromáždění vlastníků projednalo a schválilo hospodářský výsledek společenství za rok 2018.

 

Hlasování:

souhlasí: 53,47 %

neodevzdáno: 46,53%

 

Datum 28. 12. 2019

Zapsala: xxxxxxxxxxxxx