16. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Jižní 3,5,7 69501 Hodonín se konalo ve středu 13. 11. 2019 v 19.00 hodin ve společných prostorách vchodu Jižní 5. Na shromáždění přišlo méně než 50 % vlastníků. Shromáždění nebylo usnášeníschopné a je NEPLATNÉ.

Text zápisu 16. shromáždění

 

Společenství vlastníků jednotek Jižní 3,5,7 69501 Hodonín

Sídlo firmy: Jižní 3771/5, 69501 Hodonín IČO: 01935593

Spisová značka: S 10193 vedená u Krajského soudu v Brně

Středisko 150

 

Zápis ze shromáždění vlastníků

 

Společenství vlastníků jednotek Jižní 3,5,7 69501 Hodonín

Konané dne 13.11.2019 v 19.00 hodin

místo konání: společné prostory vchodu Jižní 3

Pozváno: 100% vlastníků, přítomno: 49,49 % vlastníků

 

PROGRAM:

 1. Zahájení, volba zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Projednání a schválení finančního plánu společenství na rok 2020
 4. Projednání hospodářského výsledku za rok 2018
 5. Informace o výměně indikátorů tepla
 6. Diskuze
 7. Závěr

 

Vystoupil p. xxxxx a požádal o pořízení zvukového záznamu - bylo mu vyhověno.

 

Shromáždění bylo rozpuštěno předsedou SVJ p. xxxxxxxxx z důvodu nízké účasti vlastníků po hranicí 50%, shromáždění není usnášeníschopné.

 

Na závěr p. xxxxxxxx poděkoval přítomným za účast, shromáždění ukončeno v 19:20 hod.

 

Přílohy:

Prezenční listina
Pozvánka
Finanční plán společenství na rok 2020
Podpisový arch
Připomínky k programu shromáždění dne 13.11.2019 od Ing. xxxxxx

Zapsal: xxxxxxx

Podpis předsedy SVJ Jižní 3,5,7, Hodonín 69501

V Hodoníně dne 18.11.2019

 

 

 

Připomínky k programu shromáždění dne 13. 11. 2019

Vážení sousedé,

na nadcházející schůzi SVJ a členů družstva nás čeká jednání a hlasování o záležitosti, která se přímo týká Vaší peněženky.

 1. Projednání a schválení finančního plánu na rok 2020

Finanční plán SVJ na rok 2020 zpracovala vedoucí ekonomického úseku SBD HODOŇAN. Finanční plán SVJ na rok 2020 není zpracován dle stanov SVJ a není v souladu s občanským zákoníkem, zákonem č. 67/2013 Sb. a nařízením vlády č. 366/2013 Sb. Podrobnější informace najdete na internetových stránkách: www.jizni357.cz – Finanční plán SVJ na rok 2020.

Dne 14. 10. 2019 proběhla informační schůzka majitelů bytů s lodžiemi na Jižní 3, 5, 7. Zde předseda SVJ zjišťoval, v jaké stavu lodžie jsou, a doporučoval výměnu za hliníkové lodžie v ceně cca 25 000,- Kč. Přítomní majitelé byli informováni, že na lodžie si našetří každý sám, protože se na ně nemůže šetřit stejným způsobem jako na výtahy. Hlasováním bylo zjištěno, že lodžie všech přítomných majitelů jsou v dobrém stavu a nikdo žádnou opravu nebo rekonstrukci lodžie nepožaduje.

Nyní se po měsíci scházíme znovu a situace kolem lodžií je jiná:

 • Předseda SVJ plánuje utratit celou dlouhodobou zálohu (fond oprav) na opravy - rekonstrukce lodžií. Cena jedné lodžie se zvedla na cca 50 000,- Kč a cena za opravu všech lodžií dosáhne částky 2 000 000,- Kč.
 • Předseda SVJ plánuje vyčerpat finanční prostředky, které ve fondu oprav ještě ani nejsou (dnes je ve fondu oprav cca 1 400 000,- Kč a plánované výdaje na lodžie jsou 2 000 000,- Kč).
 • Na shromáždění 30.10.2018 jsme odsouhlasili navýšení fondu oprav o 5 Kč/m2, protože šetříme na výtahy. Toto spoření na výtahy padne na lodžie také.
 • Po plánované opravě lodžií zůstane podle finančního plánu ve fondu oprav pouze 19 599,- Kč (!!!).
 • Tento plán legalizuje naprostou devastaci fondu oprav. Pokud by se stala nějaká havárie, neměli bychom žádné finance na její odstranění.
 • Lodžie jsou v majetku jen NĚKTERÝCH VLASTNÍKŮ a tímto způsobem by jejich opravy přispívali i ti, kteří lodžie nemají. To je nemorální a nezákonné.
 1. Projednání hospodářského výsledku za rok 2018

Shromáždění vlastníků SVJ neschválilo účetní závěrku SVJ za rok 2018. Přesto ji předseda SVJ nechal uložit do dokumentů SVJ v rejstříku společenství.

Podle předložených účetních dokladů mám za to, že účetnictví SVJ není úplné, správné, přehledné a srozumitelné. Účetnictví SVJ není vedeno podle Stanov SVJ, Zákona o účetnictví, Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví, Vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Českých účetních standardů. V účetnictví SVJ se neúčtuje v zákonem stanovených účetních knihách. Účetní závěrka sestavená na základě takového účetnictví, nepodává věrný a poctivý obraz o účetnictví SVJ a hospodářském výsledku SVJ za rok 2018.

Za vedení účetnictví SVJ je osobně odpovědný předseda SVJ.

 

Žádám o uvedení plného textu těchto připomínek do zápisu ze shromáždění.

V Hodoníně 11. 11. 2019                                                                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx