15. shromáždění vlastníků se konalo v pondělí 25. 2. 2019 v 19.00 hodin ve společných prostorách vchodu Jižní 3.

Text zápisu 15. shromáždění

 

Společenství vlastníků jednotek Jižní 3,5,7 69501 Hodonín
Sídlo firmy: Jižní 3771/5, 69501 Hodonín
IČO: 01935593
Spisová značka: S 10193 vedená u Krajského soudu v Brně
Středisko 150

Zápis ze shromáždění vlastníků

Společenství vlastníků jednotek Jižní 3,5,7 69501 Hodonín
Konané dne 25.2.2019 v 19.00 hodin      
místo konání: společné prostory vchodu Jižní 3
Pozváno: 100% vlastníků, přítomno: 57,24 % vlastníků

 

PROGRAM:

  1. Zahájení, volba zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Projednání a schválení návrhu usnesení:

Snížení pokuty za prodlení s nepeněžním plněním dle zákona č.104/2015 Sb. v § 13, odst. 2 z 50,- Kč na 1,- Kč za každý den prodlení

  1. Diskuze
  2. Závěr

 

Ad 1) Zahájení, volba zapisovatele

Shromáždění zahájil předseda SVJ p. xxxxxxx.

Vystoupil p.  xxxxx a požádal p. xxxxxxxx o pořízení zvukového záznamu – bylo mu vyhověno.

 

Jmenování zapisovatele, navrhnut je p. xxxxxxx

Hlasování pro – 100%               proti – 0%         zdržel se – 0%

Zapisovatelem byl jmenován p. xxxxxxxx

 

Ad 2) Schválení programu shromáždění

Hlasování: pro – 100%              proti – 0%         zdržel se – 0%

Program schůze byl schválen

 

Ad 3) Projednání a schválení návrhu usnesení:

Snížení pokuty za prodlení s nepeněžním plněním dle zákona č.104/2015 Sb. v § 13, odst. 2 z 50,- Kč na 1,- Kč za každý den prodlení

Hlasování: pro – 84,22 %          proti – 7,85%   zdržel se – 7,93%

Návrh byl schválen, plnění ve výši 1,- Kč je platné od data schválení dne 25.2.2019

 

Ad 4) Diskuze:

P. xxxxxxx zde přítomné informoval o pracích na záchranu netopýrů v dilatační spáře mezi vchody Jižní 1 a Jižní 3, které budou provedeny v roce 2019 a finanční náklady na záchranu budou rozpočítané spravedlivě mezi SVJ, kterých se to týká.

Případné pojistné plnění z důvodu krádeže přes nová plastová okna v suterénu i bez mříží budou dle vyjádření p. xxxxxxxxxxx vyřízena.

P. xxxxxxxxxxxx požaduje dokument od auditora o kontrole účetnictví, že účetnictví vedené SBD Hodoňanem pro SVJ je v pořádku.

 

Na závěr p. xxxxxxx poděkoval přítomným za účast, shromáždění ukončeno v 19:55 hod.

 

Přílohy:

Prezenční listina
Pozvánka
Návrh usnesení:  Snížení pokuty za prodlení s nepeněžním plněním dle zákona č.104/2015 Sb. v § 13, odst. 2 z 50,- Kč na 1,- Kč za každý den prodlení
Plná moc pro p. xxxxxxx, p. xxxxxxxx
Podpisový arch
Email p. xxxxxxxxxxx a p. xxxxxx ze dne 10.3.2019

 

Zapsal: xxxxxxx

Podpis předsedy SVJ Jižní 3,5,7, Hodonín 69501

Zápis proveden 26.2.2019

Doplnění na žádost vlastníků p. xxxxxxxxxxx a p. xxxxxx dne 18.3.2019

 

 

 

Email p. xxxxxxxxxxx ze dne 10.3.2019

Dobrý den pane xxxxxxx, z vašeho zápisu vyplývá, že jste se k danému bodu nevyjádřil vy ani nikdo z přítomných.

Hlasování k projednávanému bodu neproběhlo

a- bez informací a stanoviska z vaší strany
b- diskuse zúčastněných

Žádám o doplnění vámi zaslaného zápisu ze shromáždění SVJ konaného 25.2.2019.

1- na úvod jste zúčastněné seznámil, že shromáždění bylo svoláno na doporučení Hodoňanu , aby byla shromážděním schválena nižší smluvní pokuta.

v bodě Ad3/ projednání a schválení……….

2- před zahájením hlasování proběhla diskuse k tématu, o kterém bylo hlasováno

- sám jste na shromáždění před hlasováním uvedl, že shromáždění se koná jako reakce na žalobu p. xxxxxx u soudu / mám to i v e-mailu, který jste poslal k podkladům na shromáždění/a seznámil jste ostatní s vaším stanoviskem k žalobě

- na můj dotaz Kdo zodpovídá za správnost vyúčtování?

 vaše odpověď -Za správnost vyúčtování a účetnictví zodpovídá Hodoňan a snížení pokuty je ochrana SVJ

- dotaz paní xxxxxxxxx - Když prohraje soud SVJ, kdo ponese náklady?

vaše odpověď- Veškeré náklady ponese Hodoňan následně se k projednávanému bodu vyjádřila paní xxxxxxxx a pan xxxxx a až následně proběhlo hlasování o snížení pokuty

 

děkuji a přeji hezký zbytek víkendu xxxxxxxxxxx

 

 

 

Email. p. xxxxxx ze dne 10.3.2019

Dobrý den,

žádám vás o zaslání skenu zápisu,prezenční listiny a protokolu o hlasování ze shromáždění dne 25.2.2019. Případně mi prosím sdělte, kdy si mohu udělat z uvedených dokumentů vlastní kopie.

Dále Vás žádám o doplnění zápisu o můj názor sdělený na shromáždění, že účetnictví SVJ není vedeno podle zákona a Vaši informaci, že účetnictví SVJ je v pořádku a bylo kontrolováno auditorem.

Prosím o zaslání zprávy o kontrole auditora.

Děkuji

xxxxxxxxx xxxxx