14. shromáždění vlastníků se konalo ve středu 6. 2. 2019 v 19.00 hodin ve společných prostorách vchodu Jižní 3.

Text zápisu 14. shromáždění.

 

Společenství vlastníků jednotek Jižní 3,5,7 69501 Hodonín
Sídlo firmy: Jižní 3771/5, 69501 Hodonín
IČO: 01935593
Spisová značka: S 10193 vedená u Krajského soudu v Brně
Středisko 150

 

Zápis ze shromáždění vlastníků

 

Společenství vlastníků jednotek Jižní 3,5,7 69501 Hodonín
Konané dne 6.2.2019 v 19.00 hodin
místo konání: společné prostory vchodu Jižní 3
Pozváno: 100% vlastníků, přítomno: 52,73 % vlastníků

 

PROGRAM:

  1. Zahájení, volba zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Projednání a schválení opravy tepelného čerpadla v roce 2018
  4. Projednání a schválení firmy na výměnu oken za plastové v suterénů vchodů Jižní 3,5,7 realizace do 05/2019

Cenové nabídky:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx –            179 253,- Kč

Zednické práce                                35600,- Kč

                                                   214853,- Kč

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx -               221119,- Kč

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -              228857,- Kč

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx -    271119,-Kč

  1. Diskuze
  2. Závěr

 

Ad 1) Zahájení, volba zapisovatele

Shromáždění zahájil předseda SVJ p. xxxxxxx.

Vystoupil p. xxxxx požádal o pořízení zvukového záznamu – bylo mu vyhověno.

Jmenování zapisovatele, navrhnut je p. xxxxxxx

Hlasování pro – 100%              proti – 0%         zdržel se – 0%

Zapisovatelem byl jmenován p. xxxxxxx

 

Ad 2) Schválení programu shromáždění

 Hlasování: pro – 100%            proti – 0%         zdržel se – 0%

Program schůze byl schválen

 

Ad 3) Projednání a schválení opravy tepelného čerpadla v roce 2018

Hlasování: pro – 100%             proti – 0%         zdržel se – 0%

Oprava byla schválena.

 

Ad 4) Projednání a schválení a výměny oken v suterénu SVJ Jižní 3,5,7 za plastová okna a výběr firmy na realizaci provedení.

Výměna oken v suterénu

Hlasování: pro – 94,73%           proti – 0%         zdržel se – 5,27%

Výměna byla schválena

 

  1. xxxxxxxxxxxxxx

Hlasování: pro – 0%            proti – 94,73%   zdržel se – 5,27%

 

  1. xxxxxxx

Hlasování: pro – 94,73%     proti – 0%         zdržel se – 5,27%

 

  1. xxxxxxxx

Hlasování: pro – 0%            proti – 94,73%   zdržel se – 5,27%

 

  1. xxxxxxxxxxx

Hlasování: pro – 0%            proti – 94,73%  zdržel se – 5,27%

 

Vybrána a schválena na realizaci výměny byla f. RI Okna.

V tomto bodě jednání p. xxxxxxx informoval přítomné, že po provedení výměny bude natřena soklová část domu.

Případná montáž nových mříží bude projednána na dalším shromáždění, dle cenových nabídek.

 

Ad 9) Diskuze:

P. xxxxxxx zde přítomné informoval o jednání SBD Hodoňan s majiteli pozemku o jejich odkoupení. Vlastníci požadují zlepšit TV signál, opravy zvonků a osvětlení.

Na závěr p. xxxxxxx poděkoval přítomným za účast, shromáždění ukončeno v 19:45 hod.

 

Přílohy:

Prezenční listina
Pozvánka
Informace o odkupu pozemků
Plná moc pro p. xxxxxxx, p. xxxxxxxx
Podpisový arch

 

Zapsal: xxxxxxx

Podpis předsedy SVJ Jižní 3,5,7, Hodonín 69501

V Hodoníně dne 7.2.2019