14. shromáždění vlastníků se konalo ve středu 6. 2. 2019 v 19.00 hodin ve společných prostorách vchodu Jižní 3.

Společenství vlastníků jednotek Jižní 3,5,7 69501 Hodonín

Sídlo firmy: Jižní 3771/5, 69501 Hodonín

IČO: 01935593

Spisová značka: S 10193 vedená u Krajského soudu v Brně

Středisko 150

 

Zápis ze shromáždění vlastníků

Společenství vlastníků jednotek Jižní 3,5,7 69501 Hodonín

Konané dne 6.2.2019 v 19.00 hodin

místo konání: společné prostory vchodu Jižní 3

Pozváno: 100% vlastníků, přítomno: 52,73 % vlastníků

 

PROGRAM:

  1. Zahájení, volba zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Projednání a schválení opravy tepelného čerpadla v roce 2018
  4. Projednání a schválení firmy na výměnu oken za plastové v suterénů vchodů Jižní 3,5,7 realizace do 05/2019

Cenové nabídky:

Svět oken s.r.o. Zlín –                   179 253,- Kč

Zednické práce                                 35600,- Kč

                                                     214853,- Kč

RI Okna a.s. Bzenec -                    221119,- Kč

V-Group Vlček Zaječí -                  228857,- Kč

Okna Ševčík s.r.o. Hodonín -        271119,-Kč

  1. Diskuze
  2. Závěr

 

 

Ad 1) Zahájení, volba zapisovatele

Shromáždění zahájil předseda SVJ p. xxxxxxx.

Vystoupil p. xxxxx požádal o pořízení zvukového záznamu – bylo mu vyhověno.

Jmenování zapisovatele, navrhnut je p. xxxxxxx

Hlasování pro – 100%              proti – 0%         zdržel se – 0%

Zapisovatelem byl jmenován p. xxxxxxx

 

Ad 2) Schválení programu shromáždění

 Hlasování: pro – 100%            proti – 0%         zdržel se – 0%

Program schůze byl schválen

 

Ad 3) Projednání a schválení opravy tepelného čerpadla v roce 2018

Hlasování: pro – 100%             proti – 0%         zdržel se – 0%

Oprava byla schválena.

 

Ad 4) Projednání a schválení a výměny oken v suterénu SVJ Jižní 3,5,7 za plastová okna a výběr firmy na realizaci provedení.

Výměna oken v suterénu

Hlasování: pro – 94,73%           proti – 0%         zdržel se – 5,27%

Výměna byla schválena

 

  1. Svět oken Zlín

Hlasování: pro – 0%            proti – 94,73%   zdržel se – 5,27%

 

  1. RI Okna

Hlasování: pro – 94,73%     proti – 0%         zdržel se – 5,27%

 

  1. V-Group

Hlasování: pro – 0%            proti – 94,73%   zdržel se – 5,27%

 

  1. Ševčík okna

Hlasování: pro – 0%            proti – 94,73%  zdržel se – 5,27%

 

Vybrána a schválena na realizaci výměny byla f. RI Okna.

V tomto bodě jednání p. xxxxxxx informoval přítomné, že po provedení výměny bude natřena soklová část domu.

Případná montáž nových mříží bude projednána na dalším shromáždění, dle cenových nabídek.

 

Ad 9) Diskuze:

P. xxxxxxx zde přítomné informoval o jednání SBD Hodoňan s majiteli pozemku o jejich odkoupení. Vlastníci požadují zlepšit TV signál, opravy zvonků a osvětlení.

Na závěr p. xxxxxxx poděkoval přítomným za účast, shromáždění ukončeno v 19:45 hod.

 

Přílohy:

Prezenční listina

Pozvánka

Informace o odkupu pozemků

Plná moc pro p. xxxxxxx, p. xxxxxxxx

Podpisový arch

 

Zapsal: xxxxxxx

Podpis předsedy SVJ Jižní 3,5,7, Hodonín 69501

V Hodoníně dne 7.2.2019