13. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Jižní 3,5,7 69501 Hodonín se konalo v úterý 30. 10. 2018 v 19.00 hodin ve společných prostorách vchodu Jižní 3.

Text zápisu 13. shromáždění

 

Společenství vlastníků jednotek Jižní 3,5,7 69501 Hodonín
Sídlo firmy: Jižní 3771/5, 69501 Hodonín IČO: 01935593
Spisová značka: S 10193 vedená u Krajského soudu v Brně
Středisko 150

 

Zápis ze shromáždění vlastníků

 

Společenství vlastníků jednotek Jižní 3,5,7 69501 Hodonín
Konané dne 30.10.2018 v 19.00 hodin
místo konání: společné prostory vchodu Jižní 3
Pozváno: 100% vlastníků, přítomno: 66,74 % vlastníků

Program:

 1. Zahájení, volba zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Projednání a schválení hospodářského výsledku za rok 2017.
 4. Projednání a schválení finančního plánu společenství na rok 2019
 5. Projednání a schválení ,.Úpravy měsíčních příspěvků“
 6. Návrh na zvýšení příspěvku dlouhodobé zálohy od 1.1.2019 do 31.12.2025 do dlouhodobé zálohy o 5 Kč/m2
 7. Vytvoření oddělené dlouhodobé zálohy na opravu balkonů ve výši 500,- Kč/bj. s balkonem od 1.1.2019 do 31.12.2025
 8. Projednání a schválení úvěru na nové výtahy a opravu balkonů.
 9. Diskuze
 10. Závěr

 

Ad 1) Zahájení, volba zapisovatele Shromáždění zahájil předseda VJ p. xxxxxxx.

Vystoupil p. xxxxx a předal připomínky ke shromáždění, dále požádal o pořízení zvukového záznamu - bylo mu vyhověno.
Jmenování zapisovatele, navrhnut je p. xxxxxxx

Hlasování pro - 100%                           proti -0%                          zdržel se -0%
Zapisovatelem byl jmenován p. xxxxxxx

 

Ad 2) Schválení programu shromáždění

Hlasování: pro - 100%                          proti - 0%                         zdržel se - 0%
Program schůze byl schválen

 

Ad 3) Projednání a schválení hospodářského výsledku za rok 2017.

Hlasování: pro - 86,24%                       proti-6,75%                       zdržel se -7,01%
Hospodářský výsledek za rok 2017 byl schválen

 

Ad 4) Projednání a schválení finančního plánu společenství na rok 2019 s investice na výměnu oken v suterénu a výměnu domovních zvonků

Výměna oken v suterénu
Hlasování: pro- 100%                     proti-0%                                zdržel se -0%

Výměna domovních zvonků
Hlasování: pro - 0%                        proti-100%                             zdržel se-0%

Finanční plán byl projednán a schválen s výměnou stávajících oken v suterénu za plastová v roce 2019 a opravou obvodového pláště v suterénu se zachováním mříží, pokud to bude možné (Investice do výše max. 200 000,- Kč) bez výměny domovních zvonků. Výběr firmy podle nabídek, která provede výměnu oken odsouhlasí shromáždění vlastníků, které bude svoláno po jejich předložení.

Hlasování: pro - 100%                    proti-0%                                zdržel se -0%

 

Ad 5) Projednání a schválení „Úpravy měsíčních příspěvků“

Hlasování: pro- 91,05%                        proti-4,17%                     zdržel se – 4,78%
Úpravy měsíčních poplatků schváleny

 

Ad 6) Návrh na zvýšení příspěvku dlouhodobé zálohy na opravy od 1.1.2019 do 31.12.2025 do dlouhodobé zálohy o 5 Kč/m2

Hlasování: pro - 94%                           proti - 2,24%                     zdržel se - 3,76%
Navýšení dlouhodobé zálohy na opravy od 1.1.2019 do 31.12.2025 do dlouhodobé zálohy o 5 Kč/m2 bylo schváleno

 

Ad 7) Vytvoření oddělené dlouhodobé zálohy na opravu balkonů ve výši 500,- Kč/bj. s balkonem od 1.1.2019 do 31.12.2025

Hlasování: pro - 0%                             proti—100%                     zdržel se-0%

Vytvoření oddělené dlouhodobé zálohy na opravu balkonů ve výši 500,- Kč/bj. s balkonem od 1.1.2019 do 31.12.2025 nebylo schváleno. Přítomní byli informování p. xxxxxxxxxx o možnosti, že v případě havarijního stavu balkonu, o kterém rozhodne statik, bude balkon zabezpečen proti vstupu.

Havarijní stav balkonu, se bude řešit úvěrem. Ten, kdo bude disponovat finanční částkou na opravu balkonu, se nebude podílet na splácení tohoto úvěru.

 

Ad 8) Projednáni a schválení úvěru na nové výtahy a opravu balkonů.

Hlasování: pro - 0%                             proti-100%                        zdržel se-0%
Úvěr nebyl schválen.

 

Ad 9) Diskuze:

Vystoupil p. xxxxxxx a informoval přítomné o výměně čerpadla na teplo v ceně 36000,- Kč, které bylo v havarijním stavu a chce tuto investici dodatečně odsouhlasit

Hlasování: pro- 100%                          proti-0%                           zdržel se-0%

Výměna čerpadla byla schválena

 xxxxx má k bodům shromáždění další připomínky, které zašle p. xxxxxxxxxxx emailem a budou přiloženy k zápisu.

Na závěr p. xxxxxxx poděkoval přítomným za účast, shromáždění ukončeno v 20:20 hod.

Přílohy:

Prezenční listina
Pozvánka
Účetní závěrka za rok 2017
Finanční plán rok 2019
Úpravy měsíčních příspěvků Podpisový arch
Připomínky p. xxxxxx ke shromáždění.

 

Zapsal:  xxxxxxx
Podpis předsedy SVJ Jižní 3,5,7, Hodonín 69501
V Hodoníně dne 30.10.2018

 

 

Připomínky k bodům programu shromáždění dne 30. 10. 2018

Vážení sousedé,

na nadcházející schůzi SVJ a členů družstva nás čeká jednání a hlasování o několika důležitých bodech, které se přímo dotýkají Vašeho bydlení a Vaší peněženky. K jednotlivým bodům nadcházející schůze jsem připravil stručný rozbor. Kromě toho, že účetnictví SVJ není dlouhodobě vedeno správě, na což již několik let poukazuji, tak SVJ chystá dvě zásadní investice, které není schopno pokrýt z vlastních zdrojů a bude třeba vzít si úvěr. Každý z Vás by si měl zvážit, zda se chce podílet na úrocích z úvěru nebo zda bude chtít svůj díl na opravě balkónů resp. výtahu uhradit hotově a ušetřit tak nemalou částku na úrocích.

 1. K účetní závěrce a hospodářskému výsledku za rok 2017

Mám za to, že účetnictví SVJ není vedeno podle zákona o účetnictví a není účtováno dle Českých účetních standardů. Účetní jednotka SVJ ve svém účetnictví nenaplnila účetní metody podle zákona o účetnictví. V účetnictví SVJ
není veden účetní deník (deníky) a není vedena žádná kniha analytické evidence. Účetnictví je vedeno na základě neexistující smlouvy o vedení účetních dokladů. To, že účetnictví SVJ není správné, dokazuje skutečnost, že předložená účetní závěrka nemá stejné finanční hodnoty jako hlavní kniha SVJ za rok 2017.
        Pohledávky:              UZ 3.322.642,76 a  HK 3.320.142,76           rozdíl 2.500
        Dlouhodobá záloha:   UZ 1.354.574,26 a  HK 1.366.636,61           rozdíl -12.062,35

 1. K finančnímu plánu

Protože účetnictví SVJ není účtováno dle platných stanov SVJ, není ani předložený finanční plán zpracován v souladu se stanovami SVJ.

 1. K dlouhodobé záloze

SVJ nemá žádný finanční majetek, nemá vlastní pokladnu ani bankovní účet. Všechny finanční prostředky od členů SVJ vlastní a spravuje bytové družstvo HODOŇAN. Finanční prostředky jsou uloženy v pokladně a na bankovním účtu bytového družstva. Bytové družstvo používá tyto finanční prostředky také pro vlastní potřebu a k úhradě vlastních daňových dokladů.
Dlouhodobá záloha nepředstavuje reálné finanční prostředky, jedná se o závazek, který není průkazně účtován.
Finanční prostředky od členů SVJ, které nelze v účetnictví SVJ dohledat, jsou vykazovány v dlouhodobé záloze. Z dlouhodobé zálohy není možné dle stanov a účetních předpisů financovat úvěr SVJ.

 1. K opravám balkonů

Podle občanského zákoníku a stanov SVJ se rozdělují náklady na opravy podle spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Předseda SVJ nedohodnul s vlastníky bytových jednotek SVJ jiné rozdělení nákladů tak, aby se na opravách balkonů podílely pouze byty s balkony. Předběžná kalkulace nákladů Ing. xxxxxxxxxxxxxx na opravy balkonů není podle občanského zákoníku a stanov SVJ možná. S jiným rozdělením nákladů na balkony musí souhlasit všichni vlastníci SVJ, o tomto souhlasu nelze hlasovat.

 1. K úvěru

Podle bodů programu shromáždění a předběžné kalkulace nákladů úvěru požaduje předseda SVJ úhradu nákladů z dlouhodobé zálohy v celkové výši 3 822 840 a úhradu úvěrem ve výši 5 223 240. V pozvánce na shromáždění jsou jen kusé informace, kterým jsem porozuměl takto:

 

Předběžné náklady podle SBD

Uhradíme v dlouhodobé záloze

Rozpis úvěru Ing. Staňkové

   

Druh bytu (m2)

na balkony

na výtahy

součet celkem

za 7 let      5 Kč/m2

za 7 let 500 Kč/byt

Úvěr na 15  let 3%

Měsíční splátka

Celkem za úvěr

Celkové náklady na byt

Žádá se navíc ?

86,3

41 667

62 187

103 854

36 246

42 000

85 800

593

106 740

184 986

81 132

75,1

41 667

54 117

95 784

31 542

42 000

80 072

553

99 540

173 082

77 298

63,7

41 667

45 902

87 569

26 754

42 000

74 242

513

92 340

161 094

73 525

46,2

 

33 291

33 291

19 404

 

23 626

163

29 340

48 744

15 453

                     

 SVJ

2 000 000

3 100 000

5 100 000

1 806 840

2 016 000

4 200 000

29018

5 223 240

9 046 080

3 946 080

 1. Mám za to, že v účetnictví, které není vedeno dle platných zákonů, vyhlášek a stanov, nelze zajistit řádnou a průkaznou evidenci čerpání a splácení úvěru.
 2. Nejdříve by se měla projednat a dohodnout úhrada nákladů na opravy balkonů bez účasti dvoupokojových bytů.
 3. S ohledem na průkazné účtování požaduji sepsání individuálních smluv s členy SVJ o vyčíslení podílu na nákladech na opravy balkonů a nové výtahy. Následně uzavřít dohody na úhradu podílu formou splátek úvěru nebo jednorázovou úhradu podílu bez účasti na úvěru.

Žádám o uvedení plného textu těchto připomínek do zápisu ze shromáždění.

V Hodoníně 27 10. 2018