Porušování zákona o účetnictví

Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. V případě Vašeho zájmu a po dohodě je lze poskytnout.

 

Článek Porušování zákona o účetnictví navazuje na článek Porušování zákonů, Stanov a dalších dokumentů SVJ.

V článku uvádím v které části a z jakého důvodu je zákon o účetnictví porušován.

 

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví

 

 §4 odst. 8

Účetní jednotky jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví zejména směrnou účtovou osnovu, uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, obsahové vymezení těchto závěrek, účetní metody, podmínky předávání a přebírání účetních záznamů a ostatní podmínky vedení účetnictví stanovené prováděcími právními předpisy.

Všechny účetní případy SVJ jsou účtovány v účetnictví správce SBD HODOŇAN podle směrné účtové osnovy Vyhlášky č. 500/2002 Sb. a následně jsou tyto účetní případy vykazovány v účetnictví SVJ podle směrné účtové osnovy Vyhlášky č. 504/2002 Sb.

 

 § 4 odst. 9

Účetní jednotky jsou povinny vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek.

Všechny účetní případy SVJ jsou účtovány v účetnictví SBD HODOŇAN. Účetní jednotka SVJ je v účetnictví SBD HODOŇAN vedena a účtována jako středisko bytového hospodářství družstva. Hlavní kniha SVJ a přílohy účetní závěrky SVJ (Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty) jsou výstupem střediska z účetnictví SBD HODOŇAN.
SVJ nemá vlastní, samostatně vedené účetnictví, které je oddělené od účetnictví bytového družstva.
SVJ nevede jedno účetnictví za účetní jednotku jako jeden celek.

 

 § 6 odst. 1, 2

(1) Účetní jednotky jsou povinny zachycovat skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, (dále jen "účetní případy") účetními doklady.

(2) Účetní jednotky jsou povinny zaznamenávat účetní případy v účetních knihách (dále jen "účetní zápisy") pouze na základě průkazných účetních záznamů podle odstavce 1.

Všechny účetní případy SVJ jsou účtovány v účetnictví a v účetních knihách SBD HODOŇAN. Účetní jednotka SVJ je v účetnictví SBD HODOŇAN vedena a účtována jako středisko bytového hospodářství družstva. Hlavní kniha SVJ a Účetní závěrka SVJ (Příloha, Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty) jsou výstupem střediska z účetnictví SBD HODOŇAN.
SVJ nemá vlastní, samostatně vedené účetnictví, které je oddělené od účetnictví bytového družstva.

 

 § 7 odst. 1, 2, 5

(1)Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky…

(2) Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti.

(3)Účetní jednotky jsou povinny v příloze účetní závěrky [§ 18 odst. 1 písm. c)] vždy uvést informaci o použitých účetních metodách, popřípadě o odchylkách od těchto metod podle odstavce 2 s jejich řádným zdůvodněním a s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky.

V účetnictví SVJ se neúčtuje podle Českých účetních standardů a v příloze účetní závěrky SVJ nejsou uvedeny žádné informaci o použitých účetních metodách a odchylkách od těchto metod. Podrobnější informace o účetních závěrkách najdete v článku Účetní závěrky SVJ.

 

§ 13 odst. 1 Účetní knihy

Účetní jednotky účtují, pokud tento zákon nestanoví jinak:

a) v deníku (denících), v němž účetní zápisy uspořádají z hlediska časového (chronologicky) a jímž prokazují zaúčtování všech účetních případů v účetním období,

b) v hlavní knize, v níž účetní zápisy uspořádají z hlediska věcného (systematicky),

c) v knihách analytických účtů, v nichž podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy …

Všechny účetní případy SVJ jsou účtovány v účetnictví a v účetních knihách SBD HODOŇAN. Účetní jednotka SVJ je v účetnictví SBD HODOŇAN vedena a účtována jako středisko bytového hospodářství družstva. Hlavní kniha SVJ a Účetní závěrka SVJ (Příloha, Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty) jsou výstupem střediska z účetnictví SBD HODOŇAN.
SVJ nemá vlastní, samostatně vedené účetnictví, které je oddělené od účetnictví bytového družstva.
SVJ ve svém účetnictví nevede účetní deník a knihy analytických účtů podle zákona o účetnictví.

 

§ 13 odst. 3 Účetní knihy

Účetní jednotky nesmějí zřizovat účty mimo účtový rozvrh a účetní knihy.

Všechny účetní případy SVJ jsou účtovány v účetnictví správce SBD HODOŇAN podle směrné účtové osnovy Vyhlášky č. 500/2002 Sb. a následně jsou tyto účetní případy vykazovány v účetnictví SVJ podle směrné účtové osnovy Vyhlášky č. 504/2002 Sb.

V roce 2017 SVJ účtovalo v účetnictví na účtech 311 24 a 649 11. Žádný z vyjmenovaných účtů není uveden v Hlavní knize SVJ za rok 2017.

V roce 2018 účtoval správce SBD HODOŇAN náklad Zateplení společných prostor SVJ ve výši 86 538,00 Kč  na účet 475 43. Účet 475 43 není uveden ve Směrné účtové osnově vyhlášky č. 504/2002 Sb. a není uveden ani v účtovém rozvrhu SVJ.

 

§ 17 odst. 1, 2 Otevírání a uzavírání účetních knih

Účetní jednotky jsou povinny zachycovat skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, (dále jen "účetní případy") účetními doklady.

(1) Není-li dále stanoveno jinak, účetní jednotky otevírají účetní knihy

a) ke dni vzniku povinnosti vést účetnictví,

b) k prvnímu dni účetního období,

(2) Není-li dále stanoveno jinak, účetní jednotky uzavírají účetní knihy

a) ke dni zániku povinnosti vést účetnictví,

b) k poslednímu dni účetního období,

V účetnictví SVJ se neotevírají a neuzavírají žádné účetní knihy.

 

§ 36 odst. 9

Pro dosažení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami a pro zajištění vyšší míry srovnatelnosti účetních závěrek ministerstvo vydává České účetní standardy (dále jen „standardy“). Standardy stanoví zejména bližší popis účetních metod a postupů účtování. Vybrané účetní jednotky postupují podle standardů vždy. Ostatní účetní jednotky se mohou od standardů odchýlit, pokud tím

zajistí věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Odchylku od standardů a její důvody jsou ostatní účetní jednotky povinny uvést v příloze účetní závěrky. Použití standardů účetními jednotkami se považuje za naplnění účetních metod podle tohoto zákona a věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví.

V účetnictví SVJ se neúčtuje podle Českých účetních standardů a v příloze účetní závěrky SVJ nejsou uvedeny žádné odchylky od Českých účetních standardů.

Více informací o účtování podle Českých účetních standardů najdete v článku České účetní standardy v účetnictví SVJ.