České účetní standardy v účetnictví SVJ

Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. V případě Vašeho zájmu a po dohodě je lze poskytnout.

 

Ministerstvo financí ČR vydává České účetní standardy (dále jen ČÚS). Tyto standardy jsou pro účetní jednotky závazné a jejich význam je uveden v § 36 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví:

§ 36

(1) Pro dosažení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami a pro zajištění vyšší míry srovnatelnosti účetních závěrek ministerstvo vydává České účetní standardy (dále jen „standardy“). Standardy stanoví zejména bližší popis účetních metod a postupů účtování. Vybrané účetní jednotky postupují podle standardů vždy. Ostatní účetní jednotky se mohou od standardů odchýlit, pokud tím zajistí věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Odchylku od standardů a její důvody jsou ostatní účetní jednotky povinny uvést v příloze účetní závěrky. Použití standardů účetními jednotkami se považuje za naplnění účetních metod podle tohoto zákona a věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví. Pravidla pro tvorbu a vydávání standardů může ministerstvo stanovit prováděcím právním předpisem. Vydání standardů oznamuje ministerstvo ve Finančním zpravodaji. Ministerstvo vede registr vydaných standardů.

 

Na úvod do problematiky:

 • Účetní jednotka „Společenství vlastníků jednotek Jižní 3, 5, 7, 695 01 Hodonín“ (dále jen SVJ) nemá vlastní samostatně vedené účetnictví.
 • Účetnictví SVJ vede Správce „HODOŇAN, stavební bytové družstvo“ (dále jen SBD HODOŇAN). Zde je účetní jednotka SVJ vedena a účtována jako středisko bytového hospodářství družstva.
 • Více informací o způsobu vedení účetnictví SVJ najdete v článku Účetnictví SVJ.

 

Účetní jednotka SVJ se může od ČÚS odchýlit, ale je povinna uvést tyto odchylky a důvody v příloze účetní závěrky.
SVJ v příloze účetní závěrky neuvádí žádné odchylky od ČÚS.

 

SVJ neúčtuje podle následujících ČÚS:

 1. ČÚS č. 401 „Účty a zásady účtování na účtech“
  Odchylně od ČÚS účetní jednotka SVJ neúčtuje žádné účetní případy v účetnictví SVJ. Všechny účetní případy SVJ jsou účtovány v účetnictví jiné účetní jednotky - účetnictví správce SBD HODOŇAN.
  Účetní jednotka SVJ vede účetnictví podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb. ale všechny účetní případy SVJ účtuje účetní jednotka správce SBD HODOŇAN ve svém účetnictví podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

 2. ČÚS č. 402 „Otevírání a uzavírání účetních knih“
  Účetní jednotka SVJ neúčtuje v účetnictví SVJ na účtech účtové skupiny 93 - Výsledek hospodaření a 96 - Závěrkové účty (konečný účet rozvažný a počáteční účet rozvažný).
  SVJ neotevírání a nezavírání účetních knih podle § 17 zákona o účetnictví.

 3. ČÚS č. 408 „Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry“
  Účetní jednotka SVJ neúčtuje žádné účetní případy SVJ v účetnictví SVJ na účtech účtové skupiny 21 - Peněžní prostředky v pokladně a 22 - Peněžní prostředky na účtech.
  V účetnictví SVJ nejsou účtovány žádné finanční operace SVJ v bance a pokladně. Účetní operace s finančními prostředky vlastníků SVJ jsou vedeny jen
  v účetnictví správce SBD HODOŇAN.
  SVJ od vlastníků předepsané finanční prostředky inkasuje, ale v účetnictví SVJ je neeviduje a neúčtuje.
 4. ČÚS č. 411 „Zúčtovací vztahy“
  Účetní jednotka SVJ neúčtuje žádné účetní případy SVJ v účetnictví SVJ na účtech účtové skupiny 31 - Pohledávky - 311 Odběratelé a 32 - Závazky - 321 Dodavatelé.
  V účetnictví SVJ není účtována žádná úhrada účetního dokladu SVJ. Všechny účetní případy SVJ jsou účtovány v účetnictví správce SBD HODOŇAN.

 

Účetní jednotka SVJ neplní povinnosti uložené zákonem o účetnictví v § 36, neúčtuje podle ČÚS a v příloze účetní závěrky neuvádí žádné odchylky od ČÚS.

Účetní jednotka SVJ tak ve svém účetnictví nenaplnila účetní metody podle zákona o účetnictví a nezajistila věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.