Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. V případě Vašeho zájmu a po dohodě je lze poskytnout.

 

V účetnictví SVJ není účtováno podle následujících zákonů, Stanov a dalších dokumentů SVJ. U každého dokumentu uvádím v které části a z jakého důvodu je dokument porušován.

 SVJ není spravováno a účetnictví SVJ není vedeno podle následujících dokumentů:

 

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví

Vedení účetnictví podle Zákona č. 563/1991 Sb. je věnován samostatný článek Porušování zákona o účetnictví.


 

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

§ 1180 odst. 1, 2

(1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech…

(2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

Dlouhodobá záloha SVJ, která je tvořena podle podílů na společných částech (podíly 455/43020 a 741/43020), je určena na opravy, modernizace a rekonstrukce. SVJ používá dlouhodobou zálohu na financování odměn výboru, odměn předsedy SVJ, právních služeb, soudních poplatků a další nákladů na vlastní správní činnosti SVJ. Náklady na vlastní správní činnosti SVJ se účtují každé jednotce stejně (podíl 1/69).
Úhrada nákladů podílem 1/69 na vlastní správní činnosti SVJ z dlouhodobé zálohy podle podílů na společných částech (podíl 455/43020 a 741/43020) je porušováním § 1180 občanského zákoníku.

 

§ 1208 písm. c

Do působnosti shromáždění patří

c) volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,

Shromáždění vlastníků je jediný orgán, který může  rozhodovat o výši odměn výboru a předsedy SVJ. Druhý výbor SVJ a předseda SVJ nerespektují § 1208 občanského zákoníku a přidělují si odměny na základě vlastního rozhodnutí. Podrobněji o odměnách v SVJ v článku Odměny statutárního orgánu SVJ.

 

Zákon č. 67/2013 Sb. ( dále jako zákon o službách)

§ 4 odst.4

Poskytovatel služeb má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo kvality služby. Změněná měsíční záloha může být požadována nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení nové výše zálohy.

V průběhu roku 2018 poskytovatel služeb SVJ svévolně změnil měsíční zálohu na vodné a stočné. Vlastníkům ale žádné písemné oznámení o změně nedoručil a novou výši záloh písemně neoznámil. Změnu záloh tak podle zákona o službách nemůže poskytovatel služeb SVJ požadovat a v roce 2018 k žádné změně záloh na vodné a stočné nedošlo.
Poskytovatel služeb SVJ v roce 2018 nerespektoval § 4 zákona o službách a změnu záloh v účetnictví uplatnil. Zálohy na vodné a stočné nebyly v roce 2018 vyúčtovány v souladu se zákonem o službách.

 

§ 7 odst. 1        Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků

Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období…

  1. Poskytovatel služeb SVJ nevykazuje v účetnictví SVJ žádné vlastní finanční prostředky, kterými by vlastním jménem uhradil jakékoliv náklady za jednotlivé služby. Poskytovatel služeb SVJ nevykazuje v účetnictví žádné vlastní úhrady nákladů spojených s poskytováním služeb. SVJ nemá k vyúčtování žádné skutečné vlastní náklady za jednotlivé služby. Vyúčtované náklady za služby patří ve skutečnosti dodavateli, kterým je správce SBD HODOŇAN.
    Poskytovatel služeb SVJ nevykazuje v účetnictví SVJ žádné vlastní finanční prostředky, které přijal od vlastníků jako zálohy za jednotlivé služby. Finanční zálohy, které SVJ od vlastníků přijímá, ale ve svém účetnictví neeviduje, nemůže vyúčtovat. Vyúčtování služeb není zpracováno v souladu se zákonem o službách.
  2. Vyúčtování záloh na vodné a stočné nebylo v roce 2018 zpracováno v souladu se zákonem o službách. Viz komentář k § 4 odst.4 zákona o službách.

 

§ 8 odst. 1, 2

(1) Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů.

(2) Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1, příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.

V účetnictví poskytovatele služeb SVJ nejsou účtovány žádné uhrazené náklady na služby. Poskytovatel služeb SVJ nedoložil všechny požadované doklady na poskytované služby a nedoložil způsob stanovení výše záloh za služby. Poskytovatel služeb SVJ nevyřídil všechny uplatněné námitky k vyúčtování služeb za zúčtovací období 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018.

 

 

 Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. (dále jako nařízení vlády)

§ 15

Rozpočet na kalendářní rok, sestavený podle pravidel určených ve stanovách, schvaluje shromáždění vlastníků jednotek, které také schvaluje výsledky jeho plnění v rámci schválení zprávy o hospodaření společenství vlastníků jednotek

Předseda SVJ nepředkládá a shromáždění vlastníků neschvaluje rozpočet sestavený podle pravidel určených ve stanovách.

Předseda SVJ nepředkládá zprávu o hospodaření SVJ a shromáždění vlastníků zprávu o hospodaření neschvaluje.

 

§ 17      Vymezení některých nákladů vlastní správní činnosti

Účetní jednotky jsou povinny vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek.

Podobnými náklady vlastní správní činnosti uvedenými v § 1180 odst. 2 občanského zákoníku se rozumí zejména

a) náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů společenství vlastníků jednotek,

b) náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo,

c) náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, například počítač včetně softwarového vybavení a jeho odpisy,

d) náklady kanceláře osoby odpovědné za správu domu a pozemku, například vybavení, kancelářské potřeby, spotřeba elektřiny, je-li samostatně měřena, poštovné, a

e) náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku.

V roce 2018 byl podle podílů na společných částech (podíly 455/43020 a 741/43020) z účtu dlouhodobé zálohy DZ 955 27 uhrazen a v účetnictví SVJ účtován náklad ve výši 12 966,36 Kč za odečet a rozúčtování měřidel tepla. Odečet a rozúčtování měřidel tepla je nákladem na vlastní správní činnosti SVJ. Náklady na vlastní správní činnosti SVJ se účtují podílem 1/69 každé jednotce stejně. V rozporu s nařízením vlády a občanským zákoníkem byla z dlouhodobé zálohy provedena úhrada nákladů na vlastní správní činnosti SVJ. Úhrada nebyla provedena z účtu krátkodobé zálohy a úhrada byla provedena jiným podílem než 1/69.

V roce 2018 byl podle podílů na společných částech (podíly 455/43020 a 741/43020) na účtu dlouhodobé zálohy DZ „955 44 Čerpání ztráty“ uhrazena a v účetnictví SVJ účtována finanční částka ve výši 22 868,53 Kč  na náklady vlastní správní činnosti SVJ (odměny výboru a předsedy SVJ, právní služby, soudní poplatky,…). Náklady na vlastní správní činnosti SVJ se účtují podílem 1/69 každé jednotce stejně.
V rozporu s nařízením vlády a občanským zákoníkem byla z dlouhodobé zálohy provedena úhrada nákladů na vlastní správní činnosti SVJ. Úhrada nebyla provedena z účtu krátkodobé zálohy a úhrada byla provedena jiným podílem než 1/69.

Z osobního spoření vlastníků na výměnu a opravu vodoměrů vedeného podle vodoměrů (podíl 1/140) byl v roce 2018 uhrazen náklad na odečet a evidenci vodoměrů ve výši 1 694 Kč. Odečet a evidence vodoměrů je nákladem na vlastní správní činnosti SVJ. ,…). Náklady na vlastní správní činnosti SVJ se účtují podílem 1/69 každé jednotce stejně.
V rozporu s nařízením vlády a občanským zákoníkem byla z finančních prostředků určených na výměnu vodoměrů provedena úhrada nákladů na vlastní správní činnosti SVJ.

 

Vyhláška č. 504/2002 Sb.

V roce 2018 účtoval správce SBD HODOŇAN náklad „Zateplení společných prostor SVJ“ ve výši 86 538,00 Kč  na účet 475 43. Účet 475 43 není uveden ve Směrné účtové osnově vyhlášky č. 504/2002 Sb. a není uveden ani v účtovém rozvrhu SVJ.
Dále byl tento náklad v účetnictví SVJ vložen „Mezifiremním převodem“ na účet „042 11 Náklady na výstavbu“. Z účtu 043 11 byl dále náklad převeden do dlouhodobé zálohy na účet „955 43 Dodatečné investice“.

 

České účetní standardy

Vedení účetnictví podle Českých účetních standardů jsem věnoval samostatný článek České účetní standardy v účetnictví SVJ.

 

Stanovy SVJ

Čl. 7 odst. 1, 2  Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství

  1. Rozpočet na kalendářní rok schvaluje shromáždění vlastníků nejpozději do konce měsíce listopadu předcházejícího roku. Návrh rozpočtu předkládá statutární orgán společenství
  2. Rozpočet zahrnuje dvě části…

Předseda SVJ nepředkládá a shromáždění vlastníků neschvaluje Rozpočet sestavený podle pravidel určených ve stanovách.

 

Čl. 8 odst. 1      Příspěvky na správu domu a pozemku a úhrady nákladů na služby

Pro účely financování nákladů na správu domu a pozemku platí členové příspěvky formou měsíčních záloh, a to

a) stejnou částkou za jednotku - na náklady vlastní správní činnosti společenství (§1180 odst. 2 občanského zákoníku),

b) ve výši odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech domu - na ostatní náklady.

Nedohodnou-li se vlastníci na jiném podílu na úhradě nákladů na správu domu a pozemku

Důvody…

 

Čl. 8 odst. 2      Příspěvky na správu domu a pozemku a úhrady nákladů na služby

Za účelem financování oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí se z celkového příspěvku na správu domu a pozemku vytváří účetně oddělený dlouhodobý finanční zdroj - dlouhodobá záloha…

Z dlouhodobé zálohy vytvořené podle podílů na společných částech (455/43020 a 741/43020) jsou v rozporu se stanovami čerpány finanční prostředky na úhradu nákladů vlastní správní činnosti SVJ a na výměny vodoměrů.
Náklady na vlastní správní činnosti SVJ se účtují podle stanov, občanského zákoníku a nařízení vlády podílem 1/69 každé jednotce stejně  V účetnictví SVJ účtuje SVJ a SBD HODOŇAN tyto náklady do dlouhodobé zálohy podle podílu na společných částech (455/43020 a 741/43020).

Finanční prostředky vytvořené podle počtu vodoměrů podílem 1/140 nebyly v účetnictví SVJ vedeny samostatně a odděleně. Finanční prostředky na vodoměry spořené podílem 1/140 jsou vedeny v dlouhodobé záloze, která je vedena podle podílů na společných částech (455/43020 a 741/43020).
Finanční prostředky na vodoměry nejsou v účetnictví SVJ vedeny správně.

 

 

Čl. 8 odst. 8      Příspěvky na správu domu a pozemku a úhrady nákladů na služby

Vyřízení uplatněných námitek musí být uskutečněno do 30 dnů od doručení námitky.

V účetnictví poskytovatele služeb SVJ nejsou účtovány žádné uhrazené náklady na služby. Poskytovatel služeb SVJ nedoložil všechny požadované doklady na poskytované služby a nedoložil způsob stanovení výše záloh za služby. Poskytovatel služeb SVJ nevyřídil všechny uplatněné námitky k vyúčtování služeb za zúčtovací období 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018.

 

Čl. 11 písm. c   Působnost shromáždění

Do působnosti shromáždění patří:

c) odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn

Shromáždění vlastníků je jediný orgán, který může  rozhodovat o výši odměn výboru a předsedy SVJ. Druhý výbor SVJ a předseda SVJ nerespektují stanovy SVJ a přidělují si odměny na základě vlastního rozhodnutí. Podrobněji o odměnách v SVJ v článku Odměny statutárního orgánu SVJ.

d) schválení účetní závěrky včetně vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu a pozemku pro příští období

Předseda SVJ nepředkládá a shromáždění vlastníků neschvaluje Zprávu o hospodaření společenství vlastníků a správě domu.

 

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Čl. II, písm. C, bod 1

Správce vede samostatné podvojné účetnictví SVJ dle platných předpisů…

Správce SBD HODOŇAN nevede samostatné podvojné účetnictví SVJ podle Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví, Stanov SVJ, Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., Vyhlášky č. 504/2002 Sb., Českých účetních standardů, občanského zákoníku a nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
Podrobnější informace o účetnictví v SVJ najdete v článku Účetnictví SVJ.

 

Čl. II, písm. C, bod 2

SVJ má společný běžný účet se správcem a správce je povinen sledovat v účetnictví SVJ výši jeho prostředků.

SVJ nemá společný účet se správcem a správce SBD HODOŇAN nesleduje v účetnictví SVJ výši finančních prostředků SVJ.

 

Čl. II, písm. C, bod 11

Správce je povinen jednou ročně, nejpozději do konce dubna následujícího roku, předložit SVJ zprávu o své činnosti, přehled o stavu společných částí domu a o ostatních závažných skutečnostech spojených se zajišťováním správy.

Správce SBD HODOŇAN nepředkládá zprávu o své činnosti, přehled o stavu společných částí domu a o ostatních závažných skutečnostech spojených se zajišťováním správy.

 

Čl. II, písm. C, bod 8

Za plnění předmětu této smlouvy je SVJ povinen platit správci zálohu na správní poplatek, který správce fakturuje ročně...

Poplatek za správu lze každoročně navýšit o průměrnou míru inflace podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu a v případě dalších změn vyplývajících ze změn zákonů (např. změna sazby DPH). Změnu ceny, včetně způsobu jejího výpočtu, sdělí správce výboru SVJ písemným oznámením nejméně 15 dní před začátkem platnosti nové ceny.

Správce SBD HODOŇAN nefakturuje správní poplatek a neúčtuje náklady na správu v účetnictví SVJ. Předseda SVJ nedoložil žádný doklad na změnu správního poplatku.
Všechny změny správního poplatku považuji za neoprávněné a neplatné.

 

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví

Bod 1

Účtový rozvrh vychází z účtové osnovy pro nevýdělečné organizace SVJ - vlastní majetek

  • vychází z účtové osnovy pro nevýdělečné organizace SVJ - vlastní majetek
    účt tř. 0- účt. tř. 2-211, 221, 261

SVJ nevede vlastní samostatné účetnictví podle zákona a neúčtuje podle vnitřní směrnice pro vedení účetnictví. Více informací o způsobu vedení účetnictví najdete v článku Účetnictví SVJ a České účetní standardy v účetnictví SVJ. Informace o účetních závěrkách jsou v článku Účetní závěrky SVJ.

 

Bod 2

Společenství vede podvojné účetnictví v souladu s platnými zákonnými normami.

  • vychází z vyhl. 504/2002 Sb. a ze Sdělení MF č j .281/55 462/2002

Ministerstvo financí vydalo ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 stanovisko o neplatnosti Sdělení MF č j .281/55 462/2002 v celém rozsahu. Od vzniku SVJ není Sdělení MF č j .281/55 462/2002 platnou zákonnou normou.

SVJ nevede podvojné účetnictví podle Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví, Stanov SVJ, Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., Vyhlášky č. 504/2002 Sb., Českých účetních standardů, občanského zákoníku a nařízení vlády č. 366/2013 Sb.