Účetní závěrky SVJ

Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. V případě Vašeho zájmu a po dohodě je lze poskytnout.

 

Na úvod do problematiky:

 • Účetní jednotka „Společenství vlastníků jednotek Jižní 3, 5, 7, 695 01 Hodonín“ (dále jen SVJ) nemá vlastní samostatně vedené účetnictví.
 • Účetnictví SVJ vede Správce „HODOŇAN, stavební bytové družstvo“ (dále jen SBD HODOŇAN). Zde je účetní jednotka SVJ vedena a účtována jako středisko bytového hospodářství družstva.
 • Více informací o způsobu vedení účetnictví SVJ najdete v článku Účetnictví SVJ.

 

Účetní závěrky SVJ jsou uloženy ve sbírce listin rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Krajským soudem v Brně. V rejstříku jsou účetní závěrky za roky 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018.

 

Mám za to, že každé uložené účetní závěrce SVJ lze vytknout následující chyby a nedostatky:

 1. SVJ neúčtuje podle Českých účetních standardů (dále jen ČÚS) a v příloze účetní závěrky SVJ nejsou uvedeny odchylky od ČÚS při používání účetních metod a postupů účtování. Další podrobnosti o účtování SVJ podle ČÚS najdete v článku České účetní standardy v účetnictví SVJ.
 2. V účetních závěrkách nejsou vykazovány žádné finanční prostředky. V příloze účetní závěrky SVJ neuvádí, kde a jakým způsobem SVJ vede a účtuje finanční prostředky přijaté od vlastníků.
 3. V příloze účetní závěrky SVJ není uvedena celková a aktuální výše finančních prostředků přijatých od vlastníků SVJ. SVJ od vlastníků předepsané finanční prostředky inkasuje, ale v účetnictví SVJ je neeviduje a neúčtuje.
 4. Účetnictví SVJ je vedeno u správce na základě neexistující smlouvy o vedení účetních dokladů. Smlouva o vedení účetních dokladů nebyla správcem ani SVJ nikdy doložena.
 5. Účetnictví SVJ není vedeno v zákonem stanovených knihách. Účetní závěrka SVJ nebyla sestavena na základě uzavírání účetních knih.
 6. V příloze účetní závěrky nejsou uvedeny použité účetní metody a případné odchylky. Dle § 7 zákona o účetnictví nepodává účetní závěrka SVJ věrný a poctivý obraz účetnictví SVJ a finanční situaci účetní jednotky SVJ.

 

Účetní závěrka za rok 2018

 • V příloze uváděný „Zákon o vlastnictví“ neexistuje a „Zákon o vlastnictví bytů“ byl od 1. ledna 2014 zrušen novým občanským zákoníkem.
 • SVJ neúčtuje podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Českých účetních standardů. Účetní metody nejsou uvedeny ve vnitřních směrnicích SVJ. Účetní závěrka SVJ nepodává věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci účetní jednotky SVJ.
 • Smlouva o vedení účetnictví neexistuje.
 • V příloze není u podpisů bytového družstva uveden podpis předsedy SVJ. Osobní odpovědnost za správnost účetní závěrky má předseda SVJ.
 • SVJ nevykazuje žádný finanční majetek. Kde jsou finanční prostředky od vlastníků SVJ?
 • Finanční hodnota dlouhodobé zálohy uvedená v účetní závěrce SVJ není vykazována ve správné výši. Podle Hlavní knihy a Rozvahy hodnotu 1.146.473,02 Kč. Podle Přílohy má hodnotu 1.108.764,67 Kč.
 • SVJ vlastním jménem neuhradilo žádné náklady na služby. SVJ vlastním jménem neuhradilo žádné náklady na správu domu a pozemku. Všechny vykazované náklady na služby a správu domu uhradil a vyúčtoval správce v účetnictví SBD HODOŇAN. SVJ nemá žádné vlastní finanční prostředky a v účetnictví SVJ nejsou vykazovány žádné bankovní a pokladní operace.