Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. V případě Vašeho zájmu a po dohodě je lze poskytnout.

 

Všechny finanční odměny si statutární orgán SVJ (druhý výbor SVJ a předseda SVJ) sám pro sebe stanovil. Sám si také určil finanční výši odměny. Odměny, které si statutární orgán SVJ sám sobě přidělil, správce neoprávněně vyplatil.

 

1. Přehled odměn statutárního orgánu SVJ v letech 2013 - 2019 podle příloh k účetním závěrkám SVJ a  účetnictví SVJ:

Účetní rok Odměna Dokument
2013 4 000 Kč Účetní závěrka SVJ 2013
2014 17 000 Kč Účetní závěrka SVJ 2014
2015 41 400 Kč Účetní závěrka SVJ 2015
2016 41 400 Kč Účetní závěrka SVJ 2016
2017 41 400 Kč Účetní závěrka SVJ 2017
2018 47 400 Kč Účetní závěrka SVJ 2018
2019 41 400 Kč Účetnictví SVJ
Celková částka 234 000 Kč  

 

Celková finanční částka neoprávněně vyplacených odměn statutárního orgánů SVJ podle příloh k účetním závěrkám a účetnictví SVJ za roky 2013 - 2019 dosáhla výše 234 000,- Kč.

 

2. Celkové náklady na odměny statutárního orgánu SVJ v letech 2013 - 2019 podle účetnictví SVJ:

Účetní rok Odměna Soc.Zdrav.Poj. Daň Součet
2013 - - - -
2014 17 000 Kč 5 780 Kč 3 420 Kč 26 200 Kč
2015 41 400 Kč 14 076 Kč 8 325 Kč 63 801 Kč
2016 41 400 Kč 14 076 Kč 8 325 Kč 63 801 Kč
2017 41 400 Kč 14 076 Kč 8 325 Kč 63 801 Kč
2018 47 400 Kč 18 632 Kč 9 240 Kč 75 272 Kč
2019 41 400 Kč 14 035 Kč 8 325 Kč 31 908 Kč
Celková částka 234 300 Kč 80 675 Kč 45 960 Kč 356 676 Kč

 

Celkové náklady na neoprávněně vyplacené odměny statutárního orgánů SVJ podle účetnictví SVJ za roky 2013 - 2019 jsou ve výši 356 676,- Kč.

 

K odměnám statutárních orgánů mám tři doplňující informace:

 1. V roce 2013 nebyla prvnímu výboru SVJ a pověřenému vlastníku SVJ vyplacena žádná odměna. Údaj v Příloze k účetní závěrce není pravdivý a částka 4 000,- Kč odměny statutárnímu orgánu je smyšlená.
 2. Finanční odměnu pro statutární orgán schvaluje shromáždění SVJ. Na žádném shromáždění SVJ nebyla projednána a schválena finanční odměna pro statutární orgán SVJ. Neexistuje žádné usnesení ze shromáždění SVJ, na kterém byla dle stanov projednána a schválena finanční částka odměny statutárnímu orgánu. O všech finančních odměnách rozhodoval statutární orgán sám, bez shromáždění vlastníků.
  Toto svévolné jednání statutárního orgánu je v rozporu se stanovami SVJ a občanským zákoníkem.
 3. Zvolený statutární orgán se zavázal, že bude vykonávat svoji funkci s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Statutární orgán, který nekoná a nejedná podle občanského zákoníku jako řádný hospodář jedná nedbale. Nedbale jednající statutární orgán nemůže dostat žádnou odměnu.

 

 

Účetní závěrky SVJ

Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. V případě Vašeho zájmu a po dohodě je lze poskytnout.

 

Na úvod do problematiky:

 • Účetní jednotka „Společenství vlastníků jednotek Jižní 3, 5, 7, 695 01 Hodonín“ (dále jen SVJ) nemá vlastní samostatně vedené účetnictví.
 • Účetnictví SVJ vede Správce „HODOŇAN, stavební bytové družstvo“ (dále jen SBD HODOŇAN). Zde je účetní jednotka SVJ vedena a účtována jako středisko bytového hospodářství družstva.
 • Více informací o způsobu vedení účetnictví SVJ najdete v článku Účetnictví SVJ.

 

Účetní závěrky SVJ jsou uloženy ve sbírce listin rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Krajským soudem v Brně. V rejstříku jsou účetní závěrky za roky 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018.

 

Mám za to, že každé uložené účetní závěrce SVJ lze vytknout následující chyby a nedostatky:

 1. SVJ neúčtuje podle Českých účetních standardů (dále jen ČÚS) a v příloze účetní závěrky SVJ nejsou uvedeny odchylky od ČÚS při používání účetních metod a postupů účtování. Další podrobnosti o účtování SVJ podle ČÚS najdete v článku České účetní standardy v účetnictví SVJ.
 2. V účetních závěrkách nejsou vykazovány žádné finanční prostředky. V příloze účetní závěrky SVJ neuvádí, kde a jakým způsobem SVJ vede a účtuje finanční prostředky přijaté od vlastníků.
 3. V příloze účetní závěrky SVJ není uvedena celková a aktuální výše finančních prostředků přijatých od vlastníků SVJ. SVJ od vlastníků předepsané finanční prostředky inkasuje, ale v účetnictví SVJ je neeviduje a neúčtuje.
 4. Účetnictví SVJ je vedeno u správce na základě neexistující smlouvy o vedení účetních dokladů. Smlouva o vedení účetních dokladů nebyla správcem ani SVJ nikdy doložena.
 5. Účetnictví SVJ není vedeno v zákonem stanovených knihách. Účetní závěrka SVJ nebyla sestavena na základě uzavírání účetních knih.
 6. V příloze účetní závěrky nejsou uvedeny použité účetní metody a případné odchylky. Dle § 7 zákona o účetnictví nepodává účetní závěrka SVJ věrný a poctivý obraz účetnictví SVJ a finanční situaci účetní jednotky SVJ.

 

Účetní závěrka za rok 2018

 • V příloze uváděný „Zákon o vlastnictví“ neexistuje a „Zákon o vlastnictví bytů“ byl od 1. ledna 2014 zrušen novým občanským zákoníkem.
 • SVJ neúčtuje podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb. a Českých účetních standardů. Účetní metody nejsou uvedeny ve vnitřních směrnicích SVJ. Účetní závěrka SVJ nepodává věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci účetní jednotky SVJ.
 • Smlouva o vedení účetnictví neexistuje.
 • V příloze není u podpisů bytového družstva uveden podpis předsedy SVJ. Osobní odpovědnost za správnost účetní závěrky má předseda SVJ.
 • SVJ nevykazuje žádný finanční majetek. Kde jsou finanční prostředky od vlastníků SVJ?
 • Finanční hodnota dlouhodobé zálohy uvedená v účetní závěrce SVJ není vykazována ve správné výši. Podle Hlavní knihy a Rozvahy hodnotu 1.146.473,02 Kč. Podle Přílohy má hodnotu 1.108.764,67 Kč.
 • SVJ vlastním jménem neuhradilo žádné náklady na služby. SVJ vlastním jménem neuhradilo žádné náklady na správu domu a pozemku. Všechny vykazované náklady na služby a správu domu uhradil a vyúčtoval správce v účetnictví SBD HODOŇAN. SVJ nemá žádné vlastní finanční prostředky a v účetnictví SVJ nejsou vykazovány žádné bankovní a pokladní operace.

 České účetní standardy v účetnictví SVJ

Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. V případě Vašeho zájmu a po dohodě je lze poskytnout.

 

Ministerstvo financí ČR vydává České účetní standardy (dále jen ČÚS). Tyto standardy jsou pro účetní jednotky závazné a jejich význam je uveden v § 36 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví:

§ 36

(1) Pro dosažení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami a pro zajištění vyšší míry srovnatelnosti účetních závěrek ministerstvo vydává České účetní standardy (dále jen „standardy“). Standardy stanoví zejména bližší popis účetních metod a postupů účtování. Vybrané účetní jednotky postupují podle standardů vždy. Ostatní účetní jednotky se mohou od standardů odchýlit, pokud tím zajistí věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Odchylku od standardů a její důvody jsou ostatní účetní jednotky povinny uvést v příloze účetní závěrky. Použití standardů účetními jednotkami se považuje za naplnění účetních metod podle tohoto zákona a věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví. Pravidla pro tvorbu a vydávání standardů může ministerstvo stanovit prováděcím právním předpisem. Vydání standardů oznamuje ministerstvo ve Finančním zpravodaji. Ministerstvo vede registr vydaných standardů.

 

Na úvod do problematiky:

 • Účetní jednotka „Společenství vlastníků jednotek Jižní 3, 5, 7, 695 01 Hodonín“ (dále jen SVJ) nemá vlastní samostatně vedené účetnictví.
 • Účetnictví SVJ vede Správce „HODOŇAN, stavební bytové družstvo“ (dále jen SBD HODOŇAN). Zde je účetní jednotka SVJ vedena a účtována jako středisko bytového hospodářství družstva.
 • Více informací o způsobu vedení účetnictví SVJ najdete v článku Účetnictví SVJ.

 

Účetní jednotka SVJ se může od ČÚS odchýlit, ale je povinna uvést tyto odchylky a důvody v příloze účetní závěrky.
SVJ v příloze účetní závěrky neuvádí žádné odchylky od ČÚS.

 

SVJ neúčtuje podle následujících ČÚS:

 1. ČÚS č. 401 „Účty a zásady účtování na účtech“
  Odchylně od ČÚS účetní jednotka SVJ neúčtuje žádné účetní případy v účetnictví SVJ. Všechny účetní případy SVJ jsou účtovány v účetnictví jiné účetní jednotky - účetnictví správce SBD HODOŇAN.
  Účetní jednotka SVJ vede účetnictví podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb. ale všechny účetní případy SVJ účtuje účetní jednotka správce SBD HODOŇAN ve svém účetnictví podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.

 2. ČÚS č. 402 „Otevírání a uzavírání účetních knih“
  Účetní jednotka SVJ neúčtuje v účetnictví SVJ na účtech účtové skupiny 93 - Výsledek hospodaření a 96 - Závěrkové účty (konečný účet rozvažný a počáteční účet rozvažný).
  SVJ neotevírání a nezavírání účetních knih podle § 17 zákona o účetnictví.

 3. ČÚS č. 408 „Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry“
  Účetní jednotka SVJ neúčtuje žádné účetní případy SVJ v účetnictví SVJ na účtech účtové skupiny 21 - Peněžní prostředky v pokladně a 22 - Peněžní prostředky na účtech.
  V účetnictví SVJ nejsou účtovány žádné finanční operace SVJ v bance a pokladně. Účetní operace s finančními prostředky vlastníků SVJ jsou vedeny jen
  v účetnictví správce SBD HODOŇAN.
  SVJ od vlastníků předepsané finanční prostředky inkasuje, ale v účetnictví SVJ je neeviduje a neúčtuje.
 4. ČÚS č. 411 „Zúčtovací vztahy“
  Účetní jednotka SVJ neúčtuje žádné účetní případy SVJ v účetnictví SVJ na účtech účtové skupiny 31 - Pohledávky - 311 Odběratelé a 32 - Závazky - 321 Dodavatelé.
  V účetnictví SVJ není účtována žádná úhrada účetního dokladu SVJ. Všechny účetní případy SVJ jsou účtovány v účetnictví správce SBD HODOŇAN.

 

Účetní jednotka SVJ neplní povinnosti uložené zákonem o účetnictví v § 36, neúčtuje podle ČÚS a v příloze účetní závěrky neuvádí žádné odchylky od ČÚS.

Účetní jednotka SVJ tak ve svém účetnictví nenaplnila účetní metody podle zákona o účetnictví a nezajistila věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. 

Účetnictví SVJ

Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. V případě Vašeho zájmu a po dohodě je lze poskytnout.

 

Účetní jednotka „Společenství vlastníků jednotek Jižní 3, 5, 7, 695 01 Hodonín“ (dále jen SVJ) nemá vlastní samostatně vedené účetnictví.

 • Účetnictví SVJ vede Správce „HODOŇAN, stavební bytové družstvo“ (dále jen SBD HODOŇAN).
  • Všechny účetní případy SVJ jsou účtovány v účetnictví SBD HODOŇAN.
  • Účetní jednotka SVJ je zde vedena a účtována jako středisko bytového hospodářství družstva.
  • SVJ nemá vlastní samostatně vedené účetnictví, které je oddělené od účetnictví bytového družstva.
 • Zodpovědnost za správné, úplné, průkazné a srozumitelné účetnictví SVJ má předseda SVJ.

Na základě dostupných informací a studia účetních dokladů jsem sestavil následující model účetnictví SVJ. Model ukazuje způsob vedení účetnictví a zobrazuje vzájemné účetní vztahy mezi SVJ a SBD HODOŇAN.

Hlavní informace o účetní jednotce SBD HODOŇAN:

 • SBD HODOŇAN je správcem SVJ
 • IČO: 000 49 018
 • Účetní závěrky jsou uloženy ve sbírce listin u KS Brno
 • SBD je plátce DPH
 • SBD účtuje podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

 

Základní popis účetnictví SBD HODOŇAN

 • Dle příkazu SVJ předávají vlastníci SVJ své finanční prostředky do pokladny SBD HODOŇAN.
 • Dle příkazu SVJ předávají vlastníci SVJ své finanční prostředky na bankovní účet SBD HODOŇAN.
 • Finanční prostředky od vlastníků SVJ nejsou sledovány v účetnictví SBD HODOŇAN.
 • SBD HODOŇAN vlastní a spravuje finanční prostředky vlastníků SVJ.
 • SBD HODOŇAN smísil svůj vlastní majetek s finanční prostředky vlastníků SVJ.
 • SBD HODOŇAN nakládá s finančními prostředky bez vědomí a souhlasu vlastníků SVJ.
 • SBD HODOŇAN nevykazuje finančními prostředky SVJ v účetnictví bytového družstva.
 • SBD HODOŇAN nevede jedno účetnictví za účetní jednotku SVJ jako celek.
 • SBD HODOŇAN nevede účetnictví SVJ, ve kterém se účtuje v účetních knihách SVJ.
 • SBD HODOŇAN účtuje účetní doklady SVJ do nákladů družstva podle Vyhlášky č. 500/2002 Sb.
 • SBD HODOŇAN vede a účtuje účetní jednotku SVJ jako vlastní středisko bytového hospodářství.
 • V účetnictví SBD HODOŇAN je SVJ vedeno jako bytové středisko „0150 Jižní 3,5,7“.
 • Některé výstupy bytového střediska z účetnictví SBD HODOŇAN jsou přílohou účetní závěrky SVJ.

 

Hlavní informace o účetní jednotce SVJ:

 • IČO: 019 35 593
 • Účetní závěrky jsou uloženy ve sbírce listin u KS Brno
 • SVJ není plátce DPH
 • SVJ účtuje podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví.

 

Základní popis účetnictví SVJ

 • SVJ nevede jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek.
 • SVJ nemá vlastní bankovní účet.
 • SVJ nemá vlastní pokladnu.
 • V účetnictví SVJ nejsou vedeny finanční prostředky od vlastníků.
 • Přijaté finanční zálohy od vlastníků nejsou v účetnictví SVJ účtovány a vyúčtovány.
 • SVJ nemá vlastní finanční prostředky.
 • SVJ neúčtuje žádné účetní případy.
 • SVJ nevede účetní knihy podle zákona.
 • SVJ neotevírá a neuzavírá žádné účetní knihy.
 • SVJ neúčtuje podle Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb.
 • SVJ neúčtuje podle Českých účetních standardů.
 • SVJ neúčtuje podle Vyhlášky č. 504/2002 Sb.
 • SVJ neúčtuje podle Stanov SVJ.
 • SVJ neúčtuje podle Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví.

 

Porušování zákona o účetnictví

Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. V případě Vašeho zájmu a po dohodě je lze poskytnout.

 

Článek Porušování zákona o účetnictví navazuje na článek Porušování zákonů, Stanov a dalších dokumentů SVJ.

V článku uvádím v které části a z jakého důvodu je zákon o účetnictví porušován.

 

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví

 

 §4 odst. 8

Účetní jednotky jsou povinny dodržovat při vedení účetnictví zejména směrnou účtovou osnovu, uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, obsahové vymezení těchto závěrek, účetní metody, podmínky předávání a přebírání účetních záznamů a ostatní podmínky vedení účetnictví stanovené prováděcími právními předpisy.

Všechny účetní případy SVJ jsou účtovány v účetnictví správce SBD HODOŇAN podle směrné účtové osnovy Vyhlášky č. 500/2002 Sb. a následně jsou tyto účetní případy vykazovány v účetnictví SVJ podle směrné účtové osnovy Vyhlášky č. 504/2002 Sb.

 

 § 4 odst. 9

Účetní jednotky jsou povinny vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek.

Všechny účetní případy SVJ jsou účtovány v účetnictví SBD HODOŇAN. Účetní jednotka SVJ je v účetnictví SBD HODOŇAN vedena a účtována jako středisko bytového hospodářství družstva. Hlavní kniha SVJ a přílohy účetní závěrky SVJ (Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty) jsou výstupem střediska z účetnictví SBD HODOŇAN.
SVJ nemá vlastní, samostatně vedené účetnictví, které je oddělené od účetnictví bytového družstva.
SVJ nevede jedno účetnictví za účetní jednotku jako jeden celek.

 

 § 6 odst. 1, 2

(1) Účetní jednotky jsou povinny zachycovat skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, (dále jen "účetní případy") účetními doklady.

(2) Účetní jednotky jsou povinny zaznamenávat účetní případy v účetních knihách (dále jen "účetní zápisy") pouze na základě průkazných účetních záznamů podle odstavce 1.

Všechny účetní případy SVJ jsou účtovány v účetnictví a v účetních knihách SBD HODOŇAN. Účetní jednotka SVJ je v účetnictví SBD HODOŇAN vedena a účtována jako středisko bytového hospodářství družstva. Hlavní kniha SVJ a Účetní závěrka SVJ (Příloha, Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty) jsou výstupem střediska z účetnictví SBD HODOŇAN.
SVJ nemá vlastní, samostatně vedené účetnictví, které je oddělené od účetnictví bytového družstva.

 

 § 7 odst. 1, 2, 5

(1)Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka byla sestavena na jeho základě srozumitelně a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky…

(2) Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti.

(3)Účetní jednotky jsou povinny v příloze účetní závěrky [§ 18 odst. 1 písm. c)] vždy uvést informaci o použitých účetních metodách, popřípadě o odchylkách od těchto metod podle odstavce 2 s jejich řádným zdůvodněním a s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky.

V účetnictví SVJ se neúčtuje podle Českých účetních standardů a v příloze účetní závěrky SVJ nejsou uvedeny žádné informaci o použitých účetních metodách a odchylkách od těchto metod. Podrobnější informace o účetních závěrkách najdete v článku Účetní závěrky SVJ.

 

§ 13 odst. 1 Účetní knihy

Účetní jednotky účtují, pokud tento zákon nestanoví jinak:

a) v deníku (denících), v němž účetní zápisy uspořádají z hlediska časového (chronologicky) a jímž prokazují zaúčtování všech účetních případů v účetním období,

b) v hlavní knize, v níž účetní zápisy uspořádají z hlediska věcného (systematicky),

c) v knihách analytických účtů, v nichž podrobně rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy …

Všechny účetní případy SVJ jsou účtovány v účetnictví a v účetních knihách SBD HODOŇAN. Účetní jednotka SVJ je v účetnictví SBD HODOŇAN vedena a účtována jako středisko bytového hospodářství družstva. Hlavní kniha SVJ a Účetní závěrka SVJ (Příloha, Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty) jsou výstupem střediska z účetnictví SBD HODOŇAN.
SVJ nemá vlastní, samostatně vedené účetnictví, které je oddělené od účetnictví bytového družstva.
SVJ ve svém účetnictví nevede účetní deník a knihy analytických účtů podle zákona o účetnictví.

 

§ 13 odst. 3 Účetní knihy

Účetní jednotky nesmějí zřizovat účty mimo účtový rozvrh a účetní knihy.

Všechny účetní případy SVJ jsou účtovány v účetnictví správce SBD HODOŇAN podle směrné účtové osnovy Vyhlášky č. 500/2002 Sb. a následně jsou tyto účetní případy vykazovány v účetnictví SVJ podle směrné účtové osnovy Vyhlášky č. 504/2002 Sb.

V roce 2017 SVJ účtovalo v účetnictví na účtech 311 24 a 649 11. Žádný z vyjmenovaných účtů není uveden v Hlavní knize SVJ za rok 2017.

V roce 2018 účtoval správce SBD HODOŇAN náklad Zateplení společných prostor SVJ ve výši 86 538,00 Kč  na účet 475 43. Účet 475 43 není uveden ve Směrné účtové osnově vyhlášky č. 504/2002 Sb. a není uveden ani v účtovém rozvrhu SVJ.

 

§ 17 odst. 1, 2 Otevírání a uzavírání účetních knih

Účetní jednotky jsou povinny zachycovat skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, (dále jen "účetní případy") účetními doklady.

(1) Není-li dále stanoveno jinak, účetní jednotky otevírají účetní knihy

a) ke dni vzniku povinnosti vést účetnictví,

b) k prvnímu dni účetního období,

(2) Není-li dále stanoveno jinak, účetní jednotky uzavírají účetní knihy

a) ke dni zániku povinnosti vést účetnictví,

b) k poslednímu dni účetního období,

V účetnictví SVJ se neotevírají a neuzavírají žádné účetní knihy.

 

§ 36 odst. 9

Pro dosažení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami a pro zajištění vyšší míry srovnatelnosti účetních závěrek ministerstvo vydává České účetní standardy (dále jen „standardy“). Standardy stanoví zejména bližší popis účetních metod a postupů účtování. Vybrané účetní jednotky postupují podle standardů vždy. Ostatní účetní jednotky se mohou od standardů odchýlit, pokud tím

zajistí věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Odchylku od standardů a její důvody jsou ostatní účetní jednotky povinny uvést v příloze účetní závěrky. Použití standardů účetními jednotkami se považuje za naplnění účetních metod podle tohoto zákona a věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví.

V účetnictví SVJ se neúčtuje podle Českých účetních standardů a v příloze účetní závěrky SVJ nejsou uvedeny žádné odchylky od Českých účetních standardů.

Více informací o účtování podle Českých účetních standardů najdete v článku České účetní standardy v účetnictví SVJ.

 

Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. V případě Vašeho zájmu a po dohodě je lze poskytnout.

 

V účetnictví SVJ není účtováno podle následujících zákonů, Stanov a dalších dokumentů SVJ. U každého dokumentu uvádím v které části a z jakého důvodu je dokument porušován.

 SVJ není spravováno a účetnictví SVJ není vedeno podle následujících dokumentů:

 

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví

Vedení účetnictví podle Zákona č. 563/1991 Sb. je věnován samostatný článek Porušování zákona o účetnictví.


 

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

§ 1180 odst. 1, 2

(1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech…

(2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.

Dlouhodobá záloha SVJ, která je tvořena podle podílů na společných částech (podíly 455/43020 a 741/43020), je určena na opravy, modernizace a rekonstrukce. SVJ používá dlouhodobou zálohu na financování odměn výboru, odměn předsedy SVJ, právních služeb, soudních poplatků a další nákladů na vlastní správní činnosti SVJ. Náklady na vlastní správní činnosti SVJ se účtují každé jednotce stejně (podíl 1/69).
Úhrada nákladů podílem 1/69 na vlastní správní činnosti SVJ z dlouhodobé zálohy podle podílů na společných částech (podíl 455/43020 a 741/43020) je porušováním § 1180 občanského zákoníku.

 

§ 1208 písm. c

Do působnosti shromáždění patří

c) volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,

Shromáždění vlastníků je jediný orgán, který může  rozhodovat o výši odměn výboru a předsedy SVJ. Druhý výbor SVJ a předseda SVJ nerespektují § 1208 občanského zákoníku a přidělují si odměny na základě vlastního rozhodnutí. Podrobněji o odměnách v SVJ v článku Odměny statutárního orgánu SVJ.

 

Zákon č. 67/2013 Sb. ( dále jako zákon o službách)

§ 4 odst.4

Poskytovatel služeb má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo kvality služby. Změněná měsíční záloha může být požadována nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení nové výše zálohy.

V průběhu roku 2018 poskytovatel služeb SVJ svévolně změnil měsíční zálohu na vodné a stočné. Vlastníkům ale žádné písemné oznámení o změně nedoručil a novou výši záloh písemně neoznámil. Změnu záloh tak podle zákona o službách nemůže poskytovatel služeb SVJ požadovat a v roce 2018 k žádné změně záloh na vodné a stočné nedošlo.
Poskytovatel služeb SVJ v roce 2018 nerespektoval § 4 zákona o službách a změnu záloh v účetnictví uplatnil. Zálohy na vodné a stočné nebyly v roce 2018 vyúčtovány v souladu se zákonem o službách.

 

§ 7 odst. 1        Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků

Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje poskytovatel služeb příjemci služeb vždy za zúčtovací období…

 1. Poskytovatel služeb SVJ nevykazuje v účetnictví SVJ žádné vlastní finanční prostředky, kterými by vlastním jménem uhradil jakékoliv náklady za jednotlivé služby. Poskytovatel služeb SVJ nevykazuje v účetnictví žádné vlastní úhrady nákladů spojených s poskytováním služeb. SVJ nemá k vyúčtování žádné skutečné vlastní náklady za jednotlivé služby. Vyúčtované náklady za služby patří ve skutečnosti dodavateli, kterým je správce SBD HODOŇAN.
  Poskytovatel služeb SVJ nevykazuje v účetnictví SVJ žádné vlastní finanční prostředky, které přijal od vlastníků jako zálohy za jednotlivé služby. Finanční zálohy, které SVJ od vlastníků přijímá, ale ve svém účetnictví neeviduje, nemůže vyúčtovat. Vyúčtování služeb není zpracováno v souladu se zákonem o službách.
 2. Vyúčtování záloh na vodné a stočné nebylo v roce 2018 zpracováno v souladu se zákonem o službách. Viz komentář k § 4 odst.4 zákona o službách.

 

§ 8 odst. 1, 2

(1) Na základě písemné žádosti příjemce služeb je poskytovatel služeb povinen nejpozději do 5 měsíců po skončení zúčtovacího období doložit příjemci služeb náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a umožnit příjemci služeb pořízení kopie podkladů.

(2) Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1, příjemci služeb. Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.

V účetnictví poskytovatele služeb SVJ nejsou účtovány žádné uhrazené náklady na služby. Poskytovatel služeb SVJ nedoložil všechny požadované doklady na poskytované služby a nedoložil způsob stanovení výše záloh za služby. Poskytovatel služeb SVJ nevyřídil všechny uplatněné námitky k vyúčtování služeb za zúčtovací období 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018.

 

 

 Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. (dále jako nařízení vlády)

§ 15

Rozpočet na kalendářní rok, sestavený podle pravidel určených ve stanovách, schvaluje shromáždění vlastníků jednotek, které také schvaluje výsledky jeho plnění v rámci schválení zprávy o hospodaření společenství vlastníků jednotek

Předseda SVJ nepředkládá a shromáždění vlastníků neschvaluje rozpočet sestavený podle pravidel určených ve stanovách.

Předseda SVJ nepředkládá zprávu o hospodaření SVJ a shromáždění vlastníků zprávu o hospodaření neschvaluje.

 

§ 17      Vymezení některých nákladů vlastní správní činnosti

Účetní jednotky jsou povinny vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek.

Podobnými náklady vlastní správní činnosti uvedenými v § 1180 odst. 2 občanského zákoníku se rozumí zejména

a) náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů společenství vlastníků jednotek,

b) náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo,

c) náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, například počítač včetně softwarového vybavení a jeho odpisy,

d) náklady kanceláře osoby odpovědné za správu domu a pozemku, například vybavení, kancelářské potřeby, spotřeba elektřiny, je-li samostatně měřena, poštovné, a

e) náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku.

V roce 2018 byl podle podílů na společných částech (podíly 455/43020 a 741/43020) z účtu dlouhodobé zálohy DZ 955 27 uhrazen a v účetnictví SVJ účtován náklad ve výši 12 966,36 Kč za odečet a rozúčtování měřidel tepla. Odečet a rozúčtování měřidel tepla je nákladem na vlastní správní činnosti SVJ. Náklady na vlastní správní činnosti SVJ se účtují podílem 1/69 každé jednotce stejně. V rozporu s nařízením vlády a občanským zákoníkem byla z dlouhodobé zálohy provedena úhrada nákladů na vlastní správní činnosti SVJ. Úhrada nebyla provedena z účtu krátkodobé zálohy a úhrada byla provedena jiným podílem než 1/69.

V roce 2018 byl podle podílů na společných částech (podíly 455/43020 a 741/43020) na účtu dlouhodobé zálohy DZ „955 44 Čerpání ztráty“ uhrazena a v účetnictví SVJ účtována finanční částka ve výši 22 868,53 Kč  na náklady vlastní správní činnosti SVJ (odměny výboru a předsedy SVJ, právní služby, soudní poplatky,…). Náklady na vlastní správní činnosti SVJ se účtují podílem 1/69 každé jednotce stejně.
V rozporu s nařízením vlády a občanským zákoníkem byla z dlouhodobé zálohy provedena úhrada nákladů na vlastní správní činnosti SVJ. Úhrada nebyla provedena z účtu krátkodobé zálohy a úhrada byla provedena jiným podílem než 1/69.

Z osobního spoření vlastníků na výměnu a opravu vodoměrů vedeného podle vodoměrů (podíl 1/140) byl v roce 2018 uhrazen náklad na odečet a evidenci vodoměrů ve výši 1 694 Kč. Odečet a evidence vodoměrů je nákladem na vlastní správní činnosti SVJ. ,…). Náklady na vlastní správní činnosti SVJ se účtují podílem 1/69 každé jednotce stejně.
V rozporu s nařízením vlády a občanským zákoníkem byla z finančních prostředků určených na výměnu vodoměrů provedena úhrada nákladů na vlastní správní činnosti SVJ.

 

Vyhláška č. 504/2002 Sb.

V roce 2018 účtoval správce SBD HODOŇAN náklad „Zateplení společných prostor SVJ“ ve výši 86 538,00 Kč  na účet 475 43. Účet 475 43 není uveden ve Směrné účtové osnově vyhlášky č. 504/2002 Sb. a není uveden ani v účtovém rozvrhu SVJ.
Dále byl tento náklad v účetnictví SVJ vložen „Mezifiremním převodem“ na účet „042 11 Náklady na výstavbu“. Z účtu 043 11 byl dále náklad převeden do dlouhodobé zálohy na účet „955 43 Dodatečné investice“.

 

České účetní standardy

Vedení účetnictví podle Českých účetních standardů jsem věnoval samostatný článek České účetní standardy v účetnictví SVJ.

 

Stanovy SVJ

Čl. 7 odst. 1, 2  Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství

 1. Rozpočet na kalendářní rok schvaluje shromáždění vlastníků nejpozději do konce měsíce listopadu předcházejícího roku. Návrh rozpočtu předkládá statutární orgán společenství
 2. Rozpočet zahrnuje dvě části…

Předseda SVJ nepředkládá a shromáždění vlastníků neschvaluje Rozpočet sestavený podle pravidel určených ve stanovách.

 

Čl. 8 odst. 1      Příspěvky na správu domu a pozemku a úhrady nákladů na služby

Pro účely financování nákladů na správu domu a pozemku platí členové příspěvky formou měsíčních záloh, a to

a) stejnou částkou za jednotku - na náklady vlastní správní činnosti společenství (§1180 odst. 2 občanského zákoníku),

b) ve výši odpovídající spoluvlastnickému podílu na společných částech domu - na ostatní náklady.

Nedohodnou-li se vlastníci na jiném podílu na úhradě nákladů na správu domu a pozemku

Důvody…

 

Čl. 8 odst. 2      Příspěvky na správu domu a pozemku a úhrady nákladů na služby

Za účelem financování oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí se z celkového příspěvku na správu domu a pozemku vytváří účetně oddělený dlouhodobý finanční zdroj - dlouhodobá záloha…

Z dlouhodobé zálohy vytvořené podle podílů na společných částech (455/43020 a 741/43020) jsou v rozporu se stanovami čerpány finanční prostředky na úhradu nákladů vlastní správní činnosti SVJ a na výměny vodoměrů.
Náklady na vlastní správní činnosti SVJ se účtují podle stanov, občanského zákoníku a nařízení vlády podílem 1/69 každé jednotce stejně  V účetnictví SVJ účtuje SVJ a SBD HODOŇAN tyto náklady do dlouhodobé zálohy podle podílu na společných částech (455/43020 a 741/43020).

Finanční prostředky vytvořené podle počtu vodoměrů podílem 1/140 nebyly v účetnictví SVJ vedeny samostatně a odděleně. Finanční prostředky na vodoměry spořené podílem 1/140 jsou vedeny v dlouhodobé záloze, která je vedena podle podílů na společných částech (455/43020 a 741/43020).
Finanční prostředky na vodoměry nejsou v účetnictví SVJ vedeny správně.

 

 

Čl. 8 odst. 8      Příspěvky na správu domu a pozemku a úhrady nákladů na služby

Vyřízení uplatněných námitek musí být uskutečněno do 30 dnů od doručení námitky.

V účetnictví poskytovatele služeb SVJ nejsou účtovány žádné uhrazené náklady na služby. Poskytovatel služeb SVJ nedoložil všechny požadované doklady na poskytované služby a nedoložil způsob stanovení výše záloh za služby. Poskytovatel služeb SVJ nevyřídil všechny uplatněné námitky k vyúčtování služeb za zúčtovací období 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018.

 

Čl. 11 písm. c   Působnost shromáždění

Do působnosti shromáždění patří:

c) odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn

Shromáždění vlastníků je jediný orgán, který může  rozhodovat o výši odměn výboru a předsedy SVJ. Druhý výbor SVJ a předseda SVJ nerespektují stanovy SVJ a přidělují si odměny na základě vlastního rozhodnutí. Podrobněji o odměnách v SVJ v článku Odměny statutárního orgánu SVJ.

d) schválení účetní závěrky včetně vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu a pozemku pro příští období

Předseda SVJ nepředkládá a shromáždění vlastníků neschvaluje Zprávu o hospodaření společenství vlastníků a správě domu.

 

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Čl. II, písm. C, bod 1

Správce vede samostatné podvojné účetnictví SVJ dle platných předpisů…

Správce SBD HODOŇAN nevede samostatné podvojné účetnictví SVJ podle Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví, Stanov SVJ, Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., Vyhlášky č. 504/2002 Sb., Českých účetních standardů, občanského zákoníku a nařízení vlády č. 366/2013 Sb.
Podrobnější informace o účetnictví v SVJ najdete v článku Účetnictví SVJ.

 

Čl. II, písm. C, bod 2

SVJ má společný běžný účet se správcem a správce je povinen sledovat v účetnictví SVJ výši jeho prostředků.

SVJ nemá společný účet se správcem a správce SBD HODOŇAN nesleduje v účetnictví SVJ výši finančních prostředků SVJ.

 

Čl. II, písm. C, bod 11

Správce je povinen jednou ročně, nejpozději do konce dubna následujícího roku, předložit SVJ zprávu o své činnosti, přehled o stavu společných částí domu a o ostatních závažných skutečnostech spojených se zajišťováním správy.

Správce SBD HODOŇAN nepředkládá zprávu o své činnosti, přehled o stavu společných částí domu a o ostatních závažných skutečnostech spojených se zajišťováním správy.

 

Čl. II, písm. C, bod 8

Za plnění předmětu této smlouvy je SVJ povinen platit správci zálohu na správní poplatek, který správce fakturuje ročně...

Poplatek za správu lze každoročně navýšit o průměrnou míru inflace podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu a v případě dalších změn vyplývajících ze změn zákonů (např. změna sazby DPH). Změnu ceny, včetně způsobu jejího výpočtu, sdělí správce výboru SVJ písemným oznámením nejméně 15 dní před začátkem platnosti nové ceny.

Správce SBD HODOŇAN nefakturuje správní poplatek a neúčtuje náklady na správu v účetnictví SVJ. Předseda SVJ nedoložil žádný doklad na změnu správního poplatku.
Všechny změny správního poplatku považuji za neoprávněné a neplatné.

 

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví

Bod 1

Účtový rozvrh vychází z účtové osnovy pro nevýdělečné organizace SVJ - vlastní majetek

 • vychází z účtové osnovy pro nevýdělečné organizace SVJ - vlastní majetek
  účt tř. 0- účt. tř. 2-211, 221, 261

SVJ nevede vlastní samostatné účetnictví podle zákona a neúčtuje podle vnitřní směrnice pro vedení účetnictví. Více informací o způsobu vedení účetnictví najdete v článku Účetnictví SVJ a České účetní standardy v účetnictví SVJ. Informace o účetních závěrkách jsou v článku Účetní závěrky SVJ.

 

Bod 2

Společenství vede podvojné účetnictví v souladu s platnými zákonnými normami.

 • vychází z vyhl. 504/2002 Sb. a ze Sdělení MF č j .281/55 462/2002

Ministerstvo financí vydalo ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 stanovisko o neplatnosti Sdělení MF č j .281/55 462/2002 v celém rozsahu. Od vzniku SVJ není Sdělení MF č j .281/55 462/2002 platnou zákonnou normou.

SVJ nevede podvojné účetnictví podle Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví, Stanov SVJ, Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., Vyhlášky č. 504/2002 Sb., Českých účetních standardů, občanského zákoníku a nařízení vlády č. 366/2013 Sb.