Dne 10.9.2019 se zaslal auditorovi dopis s dotazem na audit účetnictví SVJ. Na dopis auditor nereagoval a položené otázky zůstaly bez jeho odpovědi. Dotaz na audit účetnictví SVJ.

Auditor nepotvrdil, že účetní závěrka SVJ byla auditorem ověřena a účetnictví SVJ je vedeno dle českých účetních předpisů. Ve zprávě je ověřena jen účetní závěrka společnosti SBD HODOŇAN.

Ve zprávě auditor uvádí:

„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti HODOŇAN, stavební bytové družstvo k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.“

Je tomu skutečně tak?

  • Na přijatá plnění nevystavuje SBD HODOŇAN daňové doklady.
  • V účetnictví SBD HODOŇAN je účtován dlouhodobý majetek, který není ve vlastnictví bytového družstva.
  • V účetnictví SBD HODOŇAN nejsou vykazovány finanční prostředky SVJ. Úhrady od vlastníků SVJ musí SBD HODOŇAN vykazovat jako závazek vůči SVJ.
  • V účetnictví SBD HODOŇAN jsou účtovány náklady účetní jednotky SVJ. Náklady SVJ zaúčtované v jiném účetnictví než SVJ nelze považovat za náklady SVJ.
  • V účetnictví SBD HODOŇAN jsou účtovány náklady účetní jednotky SVJ podle směrné účtové osnovy vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka SVJ účtuje podle směrné účtové osnovy vyhlášky č. 504/2002 Sb.

 

 

 

 


Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. V případě Vašeho zájmu a po dohodě je lze poskytnout.