Protože předseda SVJ na moji reklamaci vyúčtování záloh za rok 2018 osobně nereagoval a reklamaci nevyřídil, zaslal jsem dnes předsedovi SVJ předžalobní výzvu. Když nebude předseda SVJ na tuto výzvu reagovat, budu nucen se obrátit na advokátní kancelář.

Text předžalobní výzvy:

 

Předžalobní výzva

 

Vážený pane předsedo,

dne 14. 5. 2019 jsem reklamoval a dne 8. 7. 2018 jsem urgoval reklamaci vyúčtování zálohových plateb bytů č. 113 a 117 za období od 01. 2018 do 12. 2018 (dále jen vyúčtování). Vyúčtování nebylo provedeno v souladu se zákonem č. 67/2013 Sb. a stanovami SVJ. Vyúčtování není finančně správné a reklamaci vyúčtování jste do dnešního dne nevyřídil.

Vyúčtování zálohových plateb bytů č. 113 a 117 za období od 01. 2018 do 12. 2018 reklamuji zejména z těchto důvodů:

1. Účetnictví SVJ není vedeno podle Stanov SVJ, Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví, Vyhlášky č. 504/2002 Sb., Českých účetních standardů, občanského zákoníku a nařízení vlády č. 366/2013 Sb. SVJ nepoužívá ve svém účetnictví účetní metody podle zákona o účetnictví. Protože účetnictví SVJ není správné, věrné a poctivé, tak i vyúčtování sestavené na základě takového účetnictví není správné, věrné a poctivé.

2. Poskytovatel služeb SVJ nedoložil doklady, na jejichž základě prokazatelně pořizuje a následně poskytuje služby na dodávku tepla, teplé vody, studené vody a elektrické energie. V účetnictví SVJ nejsou zaúčtovány žádné náklady na poskytování služeb spojených s dodávkou tepla, vody a elektřiny.
SBD HODOŇAN je dodavatelem všech energií (teplo, voda a elektřina) a všechny předložené doklady jsou vyúčtované v účetnictví bytového družstva.

SVJ není poskytovatelem žádných energií a není ani poskytovatelem navazujících služeb.

3. Finanční částky ve vyúčtování bytu č. 113: 011,00 Kč; 9.403,00 Kč; 692,00 Kč a bytu č. 117: 8.053,00 Kč a 866,00 Kč jsou nepodložené, neodůvodněné a účetně špatné.

4. Předložené podklady na náklady tepla finančně nesouhlasí s náklady na teplo, které jsou zaúčtované v účetnictví SVJ s účetní závěrkou za rok 2018.

5. Výsledná částka vyúčtování služeb (437,00 Kč u bytu č. 113 a 10.050,00 Kč u bytu č. 117) není správná a nebyla stanovena dle § 8 zákona o službách:

  1. Poskytovatel služeb SVJ nedoložil žádné náklady na služby spojené s dodávkou tepla, vody a elektřiny.
  2. Vykazované náklady na služby nejsou věcně a účetně správné.
  3. Do vyúčtování jsou zahrnuty náklady nesouvisející s poskytováním a vyúčtováním služeb.

6. Ve vyúčtování jsou u položky „Vodné a stočné“ uvedeny nesprávné hodnoty záloh. V roce 2018 nebyla dle zákona č. 67/2013 Sb. provedena žádná změna zálohy a zálohy byly uhrazeny v plném rozsahu dle předpisu záloh platného od 1. 1. 2017. U bytu č. 113 je správná hodnota zálohy 852,00 Kč (ve vyúčtování chybně uvedeno 6.808,00 Kč). U bytu č. 117 je správná hodnota zálohy 3.216,00 Kč (chybně 3.172,00 Kč).

7. Dodavatel tepla SBD HODOŇAN započítal do ceny tepla náklady SVJ na provoz směšovací stanice. Tento postup je v rozporu s vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb. a Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

 

Na reklamaci vyúčtování ze dne 14. 5. 2019 a urgenci vyúčtování ze dne 8. 7. 2019 jste osobně nereagoval a reklamaci vyúčtování jste do dnešního dne nevyřídil. Protože nechci řešit reklamaci vyúčtování zálohových plateb bytů č. 113 a 117 za období od 01. 2018 do 12. 2018 právní cestou, zasílám Vám tuto předžalobní výzvu.

 

Vyzýván Vás k řádnému vyřízení reklamace vyúčtování zálohových plateb bytů č. 113 a 117 za období od 01. 2018 do 12. 2018 dle § 8 zákona č. 67/2013 Sb. a čl. 8, odst. 8 Stanov SVJ. V případě, že reklamaci vyúčtování nevyřídíte ve lhůtě do sedmi (7) dní od obdržení tohoto dopisu, budu nucen obrátit se na advokátní kancelář a své požadavky vymáhat prostřednictvím advokátního zastoupení, včetně případného soudního vymáhání.

 

Upozorňuji Vás na to, že přijetím funkce předsedy společenství vlastníků jste se zavázal, že tuto funkci budete vykonávat s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Mé finanční náklady na advokátní zastoupení budu považovat za škodu, kterou mi způsobíte vědomě. Upozorňuji Vás, že budu požadovat plnou úhradu vzniklé škody - veškeré náklady na advokátní zastoupení a náklady na soudní řízení.

 

S pozdravem