Dnes jsem odpověděl na druhý dopis od advokátky v roce 2019.

Text odpovědi:

 

Odpověď na dopis ze dne 21. 5. 2019

 

Vážená paní magistro,

 

děkuji Vám za dopis ze dne 21. 5. 2019.

Protože v dopise sdělujete stanovisko SVJ bez autorizace předsedy SVJ, považuji interpretaci stanoviska SVJ ve Vašem dopise za Vaše osobní názory.

K dopisu mám následující připomínky:

 

1) K Vašim připomínkám k dopisu ze dne 28. 4. 2019

 • Měsíční předpis záloh platný od 1. 2. 2019 byl vyhotoven a předán pouze pro naše dvě bytové jednotky Jižní 5, byty č. 113 a 117. Ostatním vlastníkům, kterým nebyl předpis záloh platný od 1. 2. 2019 předán, NEDOŠLO dle § 4 odst. 4 zákona č. 67/2013 Sb. ke změně zálohy vodné/stočné. Protože nedošlo ke změně zálohy vodné/stočné, nedošlo ani ke změně příspěvku na správu. Vysvětlete prosím panu předsedovi SVJ § 4 zákona č. 67/2013 Sb. a požádejte ho o dodržování zákona ve smyslu jednání dobrého hospodáře dle § 159 občanského zákoníku.
 • Shromáždění vlastníků schválilo dne 30. 10. 2018 předpisy záloh platných od 1. 1. 2019. Shromáždění vlastníků neschválilo měsíční předpis záloh na vodné/stočné platný od 1. 2. 2019. K žádné změně záloh na vodné/stočné od 1. 2. 2019 nedošlo a nadále platí zálohy na vodné/stočné od 1. 1. 2019. Pan předseda by měl vědět, že podle stanov SVJ patří schválení výše záloh na služby do působnosti shromáždění SVJ a není v jeho pravomoci rozhodnutí shromáždění měnit a rušit
 • Příspěvek na správu domu nemůže správce navýšit svévolně a jednostranně, bez písemného oznámení a souhlasu předsedy SVJ. Protože předseda SVJ pan Roman Přikryl nedoložil žádné požadované doklady k navýšení příspěvku na správu, jsou všechny změny příspěvku na správu neoprávněné a neplatné. Pan předseda SVJ by měl jednat dle § 159 občanského zákoníku jako dobrý hospodář. Poučte prosím pana předsedu SVJ o čl. II, bod 8 smlouvy o správě a požádejte ho o dodržování smlouvy.
 • Dne 25. 2. 2019 jste písemně sdělila advokátce JUDr. Kristině Škampové, že zálohy na vodné/stočné v roce 2018 byly upraveny až od 1. 1. 2019. V dopise ze dne 21. 5. 2019 uvádíte jinou informaci. Sdělujete, že změna zálohy na vodné/stočné byla již od 02/2018.
  V roce 2018 nebyla žádnému vlastníku SVJ doručena změna zálohy na vodné/stočné platné od 1. 2. 2018. V roce 2018 k žádné změně zálohy na vodné/stočné dle § 4 odst. 4 zák. č. 67/2013 Sb. nedošlo. Informujte prosím předsedu SVJ, že skryté a utajené manipulace se zálohami na vodné/stočné nejsou možné, svým jednáním porušuje zákon č. 67/2013 Sb. a nejedná jako dobrý hospodář dle § 159 občanského zákoníku.

 

2) K Vašim připomínkám k dopisu ze dne 13. 5. 2019

 • Žádný vlastník si nemůže stanovit zálohy na služby sám. O výši záloh na služby rozhoduje shromáždění společenství vlastníků, v souladu se stanovami SVJ a zákonem č. 67/2013 Sb.
 • Poskytovatel služby nedoložil žádným dokladem rozdělení celkového nákladu tepla na vytápění a ohřev teplé vody. Poskytovatel služby neumožnil kontrolu, zda je uvedený náklad rozdělen v souladu s platnou vyhláškou č. 268/2015 Sb.
 • Jitka Staňková nepředložila dne 6. 5. 2019 ani 27. 5. 2019 všechny požadované účetní doklady.

 

3) K Vašim připomínkám k dopisu ze dne 31. 3. 2019

 • Tabulky vodoměrů, které jste zaslala naší právní zástupkyni, nejsou vyúčtováním záloh. Tabulky jsou nesrozumitelné, neúplné a finančně nepřesné. Finanční částka na konci tabulek není správná a do tabulek není započteno celé období spoření. Správce zaslal finanční částku z tabulek na můj bankovní účet bez mého souhlasu a finanční částku jsem obratem vrátil zpět na účet správce. Výzva na vyzvednutí přeplatku v sídle správce je bezpředmětná.
  Předložené tabulky jsem písemně reklamoval dne 31. 3. 2019. V dopise jsem předal předsedovi SVJ řádné vyúčtování vodoměrů za celé období spoření. Předseda SVJ na toto vyúčtování do dnešního dne nereagoval. Nereagoval ani na urgenci vyúčtování ze dne 2. 5. 2019. Finanční částka za vyúčtování vodoměrů ve výši 3100 Kč nebyla na předložený účet doručena.

 

S pozdravem