Dnes jsem zaslal předsedovi SVJ reklamaci vyúčtování záloh za rok 2018.

Text reklamace:

 

Reklamace vyúčtování záloh za rok 2018

 

Vážený pane předsedo,

dne 17. 4. 2019 jsem od Vás převzal vyúčtování zálohových plateb bytů č. 113 a 117 za období od 01. 2018 do 12. 2018. Vyúčtování zálohových plateb za rok 2018 mělo být provedeno v souladu se stanovami SVJ a zákonem č. 67/2013 Sb. Protože tomu tak v některých případech není, reklamuji vyúčtování zálohových plateb bytů č. 113 a 117 za období od 01. 2018 do 12. 2018 z následujících důvodů.

 

Účetnictví SVJ není vedeno podle Stanov SVJ, Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví, Vyhlášky č. 504/2002 Sb., Českých účetních standardů, občanského zákoníku a nařízení vlády č. 366/2013 Sb. SVJ nepoužívá ve svém účetnictví účetní metody podle zákona o účetnictví. Protože účetnictví SVJ není správné, věrné a poctivé, tak i vyúčtování sestavené na základě takového účetnictví není správné, věrné a poctivé.

 

Společná část reklamace:

 1. Ani na základě písemné žádosti poskytovatel služeb SVJ nedoložil dle § 8 č. 67/2013 Sb. všechny požadované náklady na služby, způsob stanovení výše záloh na služby a neumožnil pořízení kopie všech podkladů.
 2. Poskytovatel služeb SVJ nesplnil povinnost spojenou s mým právem na potřebné informace a znemožnil mi řádnou kontrolu vyúčtování.
 3. Tuto reklamaci v souladu se stanovami a zákonem č. 67/2013 Sb. doplním do 30 dnů ode dne doložení požadovaných dokladů k vyúčtování.
 4. Lhůta od 2. 5. - 31. 5. 2019 pro uplatnění reklamace uvedená ve vyúčtování není správná a není stanovena v souladu se stanovami SVJ a § 8 zákona č. 67/2013 Sb.
  Reklamace služeb se podle zákona předkládá neprodleně předsedovi SVJ a reklamaci je možné uplatnit nejpozději do 30 dnů od doručení vyúčtování.Reklamace vyúčtování dlouhodobé zálohy a nákladů na správu domu a pozemku nemá časové omezení. Předseda SVJ nemůže omezit reklamaci žádnou časovou lhůtou nebo termínem.Tak, jako za vedení účetnictví, tak i za vyúčtování nese osobní odpovědnost předseda SVJ.
 5. Mám za to, že u bytů č. 113 a 117 nemáme žádné finanční zůstatky, přeplatky nebo nedoplatky z minulých let. Nevypořádané vyúčtování z roku 2016 a 2017 není správně finančně vyčísleno. Finanční částky ve vyúčtování bytu č. 113: 011,00 Kč; 9.403,00 Kč; 692,00 Kč a bytu č. 117: 8.053,00 Kč a 866,00 Kč jsou nepodložené, neodůvodněné a účetně špatné.
 6. Dále jsem zjistil, že ve vyúčtování u bytu č. 113 nejsou vyúčtovány uhrazené zálohy ve výši 640,00 Kč.

 

Reklamace služeb:

 1. Poskytovatel služeb SVJ nedoložil, jakým způsobem byla stanovena výše záloh na služby.
 2. Poskytovatel služeb SVJ nedoložil, jakým způsobem je rozdělen celkový náklad tepla na vytápění a ohřev teplé vody.
 3. Poskytovatel služeb SVJ nedoložil doklady, na jejichž základě prokazatelně pořizuje a následně poskytuje služby na dodávku tepla a teplé vody, dodávku studené vody a elektrické energie. V účetnictví SVJ nejsou zaúčtovány žádné náklady na poskytování služeb spojených s dodávkou tepla, vody a elektřiny.
  SBD HODOŇAN je dodavatelem všech energií (teplo, voda a elektřina) a všechny předložené doklady jsou vyúčtované v účetnictví bytového družstva.
  SVJ není poskytovatelem žádných energií a není ani poskytovatelem navazujících služeb.
 4. Poskytovatel služeb SVJ nedoložil skutečnou spotřebu elektrické energie směšovací stanice a způsob, jakým byl stanoven náklad směšovací stanice na elektrickou energii.
 5. Poskytovatel služeb SVJ nedoložil skutečnou spotřebu elektrické energie mandlu a způsob, jakým byl stanoven poplatek předsedy SVJ pana xxxxxxxxxxxxxxxx za spotřebu elektrické energie mandlu.
 6. Poskytovatel služeb SVJ nedoložil spotřeby podružných vodoměrů a způsob, jakým byl vyčíslen poměr na patní vodoměr studené a teplé vody.
 7. Předložené podklady na náklady tepla finančně nesouhlasí s náklady na teplo, které jsou zaúčtované v účetnictví SVJ s účetní závěrkou za rok 2018.
 8. Výsledná částka vyúčtování služeb (437,00 Kč u bytu č. 113 a 10.050,00 Kč u bytu č. 117) není správná a nebyla stanovena dle § 8 zákona o službách:
  1. Poskytovatel služeb SVJ nedoložil žádné náklady na služby spojené s dodávkou tepla, vody a elektřiny.
  2. Vykazované náklady na služby nejsou věcně a účetně správné.
  3. Do vyúčtování jsou zahrnuty náklady nesouvisející s poskytováním a vyúčtováním služeb.
 9. Ve vyúčtování jsou u položky „Vodné a stočné“ uvedeny nesprávné hodnoty záloh. V roce 2018 nebyla dle zákona č. 67/2013 Sb. provedena žádná změna zálohy a zálohy byly uhrazeny v plném rozsahu dle předpisu záloh platného od 1. 1. 2017. U bytu č. 113 je správná hodnota zálohy 852,00 Kč (ve vyúčtování chybně uvedeno 6.808,00 Kč). U bytu č. 117 je správná hodnota zálohy 3.216,00 Kč (chybně 3.172,00 Kč).
 10. Dodavatel tepla SBD HODOŇAN započítal do ceny tepla náklady SVJ na provoz směšovací stanice. Tento postup je v rozporu s vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb. a Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.
 11. Vyúčtování nákladů a záloh není matematicky správné. Nenašel jsem žádné vysvětlení, proč ve vyúčtování neplatí základní matematické postupy. Příklad výpočtu: (spotřeba * cena / měrná jednotka) má po matematickém výpočtu jinou hodnotu než je uvedena ve vyúčtování. Například matematický výpočet nákladu položky „Záloha na vodné a stočné“ má hodnotu 669,61. Ve vyúčtování je uveden náklad ve výši 256.659,00. Rozdíl je 10,61.

 

Reklamace dlouhodobé zálohy:

1. Vyúčtování dlouhodobé zálohy není účetně správné. Dlouhodobá záloha (stav, tvorba, čerpání) není rozdělena na tři navzájem neslučitelné položky:

 1. dlouhodobá záloha na opravy a technické zhodnocení společných částí domu, která je tvořená a čerpaná podle velikosti spoluvlastnických podílů,
 2. dlouhodobá záloha na náklady vlastní správní činnosti společenství, která je tvořená a čerpaná na každou jednotku stejně,
 3. spoření vlastníků na vodoměry podle počtu vodoměrů.

Vyúčtování dlouhodobé zálohy nepodává pravdivou informaci o skutečných hodnotách jednotlivých položek dlouhodobé zálohy.

2. Vyúčtování dlouhodobé zálohy za rok 2018 není průkazné. Ve vyúčtování nejsou žádné informace o tom, kdy a jaké finanční prostředky jsem na jednotlivé položky vložil a čerpal.

3. Ani po opakovaných výzvách jsem do dnešního dne nedostal vyúčtování spoření na vodoměry. Nedostal jsem žádné informace o tom, jaké finanční prostředky jsem na vodoměry uspořil a jakým způsobem jsem spoření na vodoměry čerpal.

4. Hodnota podílu dlouhodobé zálohy na bytovou jednotku u bytu č. 113 a 117 není účetně správná a neshoduje se s předloženou účetní závěrkou za rok 2018.

5. V rozporu se stanovami SVJ byly z dlouhodobé zálohy čerpány následující náklady v celkové výši 526,90 Kč:

 1. 692,00 Kč za fakturu SBD nesouvisející se správou SVJ,
 2. 966,36 Kč za rozúčtování nákladů na vytápění topné sezóny 2017,
 3. 000,00 Kč za právní služby,
 4. 000,00 Kč za telefonní poplatky,
 5. 141,00 Kč za náklady na správu domu a pozemku,
 6. 309,53 Kč za poplatky KÚ, soud,
 7. 076,00 Kč za sociální a zdravotní pojištění z neoprávněně vyplacené odměny předsedy SVJ,
 8. 69,00 Kč za pojištění.

6. V rozporu se stanovami SVJ, § 1180 odst. 2 občanského zákoníku a nařízení vlády č. 366/2013 Sb. byly z dlouhodobé zálohy podle podílů uhrazeny náklady na vlastní správní činnosti účtované na každou jednotku stejně. Jedná se o finanční prostředky ve výši cca 139,00 Kč.

7. V rozporu se stanovami SVJ, se předseda SVJ chystá svévolně vyplatit z dlouhodobé zálohy finanční prostředky ve výši 6,00 Kč/m2 bez předchozího odsouhlasení vlastníky. Předseda SVJ může vyplatit nevyčerpané finanční prostředky z dlouhodobé zálohy jen na základě pravomocného rozhodnutí shromáždění vlastníků.

8. V rozporu se stanovami SVJ bylo z dlouhodobé zálohy uhrazeno pojištění ve výši 702,00 Kč. Tato částka není vyúčtována v nákladech na správu domu a pozemku.

9. Pojištění ve výši 69,00 Kč uhrazené z dlouhodobé zálohy není vyúčtované v nákladech na správu domu a pozemku.

10. Sociální a zdravotní pojištění ve výši 076,00 Kč je vyúčtováno dvakrát. Poprvé dne 31. 12. 2018 jako úhrada z dlouhodobé zálohy a podruhé ve vyúčtování jako náklad vlastní správní činnosti.

11. V rozporu se zákonem o účetnictví je do dlouhodobé zálohy na účet 475.43 zaúčtován investiční náklad ve výši 838,00 Kč. Účet 475.43 není uveden v hlavní knize účetnictví SVJ a účtovém rozvrhu SVJ. Podle zákona o účetnictví se nesmějí zřizovat účty mimo účtový rozvrh a účetní knihy.

 

Reklamace správy domu a pozemku:

1. Do nákladů na vlastní správní činnosti SVJ, které jsou stejné na každou jednotku, byl v rozporu se stanovami SVJ vyúčtován příspěvek z dlouhodobé zálohy 6 Kč/m2.

2. Ve vyúčtování je čerpána položka „Náklad vl. správní činnosti“ ve výši 409,50 Kč. Ve vyúčtování není neuvedeno, k jakému účelu byly tyto finanční prostředky použity.

Ve vyúčtování je čerpána položka „Odměna výboru SVJ vč. odvodů“ ve výši 55.476,00 Kč. SVJ nemá žádný výbor. Jedná se pravděpodobně o odměnu předsedy SVJ, kterou jste si sám přidělil a správce ji neoprávněně vyplatil. Výše odměny předsedy SVJ nebyla vlastníky nikdy schválena. Náklad ve výši 55.476,00 Kč nelze dle stanov SVJ a občanského zákoníku předsedovi SVJ vyplatit, v účetnictví SVJ účtovat a vlastníkům vyúčtovat.

3. Ve vyúčtování je čerpána položka „Příspěvek na správu“ ve výši 592,00 Kč.

 1. U položky není vyúčtována záloha, u všech bytů SVJ, ve správné výši. Správná hodnota dle předpisu záloh je 214,00 Kč. V roce 2018 nebyla provedena žádná změna záloh a zálohy byly hrazeny v plném rozsahu dle předpisu záloh platného od 1. 1. 2017.
 2. Vykazovaný náklad domu u položky není správný. Žádným předpisem záloh nedošlo ke zvýšení příspěvku na správu z částky 177,00 Kč na 181,00 Kč. Ke změně příspěvku nepředložil předseda SVJ žádné doklady.
 3. V roce 2018 nebyl příspěvek na správu domu v účetnictví SVJ účtován, fakturován a náklady nebyly zahrnuty do účetní závěrky SVJ. Vybrané finanční prostředky byly použity k jinému, neznámému účelu. Dle stanov SVJ a účetních předpisů nelze neoprávněně vybrané zálohy v účetnictví účtovat a vlastníkům vyúčtovat.

4. Ve vyúčtování je čerpána položka „Paušál. odečet, vyúčtování 2018“. Tato položka není správná. V účetnictví SVJ jsou v této položce vyúčtovány náklady na teplo za rok 2017. Dlouhodobě upozorňuji předsedu SVJ, že v účetnictví SVJ není účtováno dle zákona o účetnictví a navazujících předpisů. Účetnictví SVJ není správné a nepodává věrný obraz o hospodaření SVJ.

5. Ve vykazovaných nákladech vlastní správní činnosti je nesprávně vyúčtována položka „Pojištění domu“. Pojištění domu není podle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. a občanského zákoníku nákladem vlastní správní činnosti vyúčtovaným na každou jednotku stejně.

6. U položky „Pojištění domu“ je u bytu č. 113 vyúčtována chybná hodnota zálohy 164,00 Kč. Správná hodnota je 168,00 Kč.

7. V předloženém vyúčtování jsou podruhé vyúčtovány náklady na položky, které už byly dne 31. 12. 2018 uhrazeny z dlouhodobé zálohy v celkové výši 042,40 Kč:

 1. 966,40 Kč za rozúčtování nákladů na vytápění topné sezóny 2017,
 2. 000,00 Kč za právní služby,
 3. 076,00 Kč za sociální a zdravotní pojištění odměny předsedy SVJ.

Není zdůvodněno, proč jsou již jednou uhrazené položky znovu vyúčtovány a opakovaně je požadováno zaplatit náklady, jejichž úhrada už byla provedena.

8. V předloženém vyúčtování není vyúčtován náklad na správu domu a pozemku ve výši 141,00 Kč.

9. V předloženém vyúčtování není vyúčtován náklad na evidenci vodoměrů ve výši 694,00 Kč.

 

Závěr reklamace:

 

Na základě výše uvedeného není vyúčtování zálohových plateb bytů č. 113 a 117 za období od 01. 2018 do 12. 2018 finančně správné. V některých položkách je nepravdivé, nesrozumitelné, neprůkazné a nezdůvodněné. Žádám Vás o opravu vyúčtování bytů č. 113 a 117 dle předložených připomínek a doručení opraveného vyúčtování.

Dále Vás žádám, abyste zajistil účtování v účetnictví SVJ podle Stanov SVJ, Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví, Vyhlášky č. 504/2002 Sb., Českých účetních standardů, občanského zákoníku a nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

 

S pozdravem