Dnes jsem předal vlastníkům SVJ svoje připomínky k programu shromáždění.

Vážení sousedé,

na nadcházející schůzi SVJ a členů družstva nás čeká jednání a hlasování o záležitosti, která se přímo týká Vaší peněženky.

Dnes se na nástěnce objevila tato informace ke 2. opravnému vyúčtování.  

Já a nikdo z dalších oslovených vlastníků nedostal 2. opravné vyúčtování. Dodatečná informace k neexistujícímu vyúčtování je jen dalším příkladem polopravd, pololží, manipulací a porušování zákona.

Dodatečná informace SBD HODOŇAN je zmatečná a pro vlastníky SVJ bezpředmětná. Jestliže existuje 2. opravné vyúčtování za rok 2016, bylo a je povinností předsedy SVJ doručit 2. opravné vyúčtování všem vlastníkům SVJ. Nezbytnou součástí opravného vyúčtování je řádné vysvětlení důvodu opravy.

Dnes jsem dostal od předsedy SVJ Finanční plán společenství na rok 2020 a Plánované akce na období 01.2020-12.2020. Finanční plán zpracovala vedoucí ekonomického úseku SBD HODOŇAN.

Podobně jako v minulých letech, tak i tento Finanční plán SVJ na rok 2020 není zpracován dle stanov SVJ a není v souladu s občanským zákoníkem, zákonem č. 67/2013 Sb. a nařízením vlády č. 366/2013 Sb. Osobně nevím, zda se jedná o neznalost nebo úmysl.

Ve středu dne 13. 11. 2019 v 19.00 hodin se ve společných prostorách vchodu Jižní 3 bude konat shromáždění vlastníků "Společenství vlastníků jednotek Jižní 3, 5, 7, 695 01 Hodonín".

Lektorka na semináři o účetnictví a hospodaření společenství vlastníků jednotek informovala účastníky, že společenství vlastníků jednotek není možné účtovat jako bytové středisko v účetnictví bytového družstva. SVJ vede podle zákona samostatné účetnictví a SBD HODOŇAN nemůže ve svém účetnictví účtovat žádné doklady SVJ, žádné náklady a výnosy SVJ. Náklady a výnosy SVJ zaúčtované v jiném účetnictví než SVJ nelze považovat za náklady a výnosy SVJ.

Lektorka semináře je členkou republikové rady Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR (SMBD), kde je metodickým poradcem pro oblast ekonomiky bytových domů - hospodaření, mzdová problematika, účetnictví a daňové záležitosti bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. Zabývá se poradenstvím v oblasti účetnictví a daní bytových družstev a společenství vlastníků jednotek, kontrolou a vedením jejich účetnictví včetně zpracování daňových přiznání.

V pondělí 14.10.2019 se konala informativní schůze majitelů bytů s lodžiemi na Jižní 3, 5, 7. Předseda SVJ chtěl zjistit v jakém stavu lodžie jsou a co se s nimi bude dělat. Předložil přítomným majitelům bytů základní nabídky výměny zábradlí a doporučil hliníkovou variantu v ceně cca 25.000 Kč. Dále informoval přítomné o způsobu financování. Na lodžie si našetří požadovanou finanční částku každý majitel samostatně. Na lodžie nelze šetřit tak, jak se šetří do roku 2025 na výtahy. Bylo zjištěno, že lodžie všech přítomných jsou v dobrém stavu a nikdo žádnou opravu nebo rekonstrukci nepožaduje.

Dne 24.10.2019 jsem dostal od předsedy SVJ finanční plán a plánované akce na rok 2020. S ohledem na tento finanční plán a plánované akce jsem změnil názor a pohled na informativní schůzku majitelů bytů s lodžiemi. Lži, manipulace a pokrytectví. Jak se říká, předseda SVJ nám všem věsil bulíky na nos. Předseda SVJ na schůzce nikomu nesdělil, že plánuje v roce 2020 vyčerpat celou dlouhodobou zálohu na lodžie. Šetření na výtahy se stalo jen pohou záminkou, jak získat peníze navíc. Plánovaný stav dlouhodobé zálohy na konci roku 2020 ve výši 19.599 Kč je výsměchem všem vlastníkům a nájemníkům na Jižní 3, 5, 7.

Dne 10.9.2019 se zaslal auditorovi dopis s dotazem na audit účetnictví SVJ. Na dopis auditor nereagoval a položené otázky zůstaly bez jeho odpovědi. Dotaz na audit účetnictví SVJ.

Auditor nepotvrdil, že účetní závěrka SVJ byla auditorem ověřena a účetnictví SVJ je vedeno dle českých účetních předpisů. Ve zprávě je ověřena jen účetní závěrka společnosti SBD HODOŇAN.

Ve zprávě auditor uvádí:

„Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti HODOŇAN, stavební bytové družstvo k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2017 v souladu s českými účetními předpisy.“

Je tomu skutečně tak?

V pondělí 14.10.2019 se bude konat informativní schůze. Na programu je stav balkonů, jejich případná výměna a financování. Pan předseda asi neví, že doma nemá balkon. Jeho byt, tak jako ostatní byty, má lodžii.

Balkon je vyvýšená předsazená konstrukce se zábradlím vystupující do prostoru před obvodovou zeď. Lodžie na rozdíl od balkonu nevstupuje ven z obvodové zdi.

 

Dle rozsudku NS 26 Cdo 913/2019-279 vyúčtování, které není řádné (tj. neobsahuje zákonné náležitosti nebo obsahuje špatnou cenu), není splatné.

 Vyúčtování úhrad za služby je řádné jen tehdy, obsahuje-li předložené vyúčtování všechny předepsané náležitosti a je-li v něm uveden součet zaplacených záloh a cena provedené služby ve správné výši. Není-li vyúčtování věcně správné, nesplnil poskytovatel služeb svoji povinnost vyúčtovat příjemci služeb skutečnou výši nákladů a záloh na jednotlivé služby. Nebylo-li vyúčtování služeb řádné a není-li vyúčtování služeb věcně správné, trvá nejen povinnost poskytovatele vyúčtování provést řádně, nýbrž nenastala ani splatnost nedoplatku nebo přeplatku plynoucího z vyúčtování.

Rozsudek lze dohledat na www.nsoud.cz,  „Veřejná vyhlášení civilní“ a zadání dané spisové značky.

Dnes jsem zaslal auditorovi dotaz na audit účetnictví SVJ.

Dnes jsem odpověděl na třetí dopis od advokátky v roce 2019.