V pondělí 20. 1. 2020 se v 19.00 hodin konalo 18. shromáždění vlastníků "Společenství vlastníků jednotek Jižní 3, 5, 7, 695 01 Hodonín".

 Text zápisu 18. shromáždění.

 

Společenství vlastníků jednotek Jižní 3,5,7 69501 Hodonín

Sídlo firmy: Jižní 3771/5, 69501 Hodonín

IČO: 01935593

Spisová značka: S 10193 vedená u Krajského soudu v Brně

Středisko 150

Zápis ze shromáždění vlastníků

Společenství vlastníků jednotek Jižní 3,5,7 69501 Hodonín

Konané dne 20.1.2020 v 19.00 hodin

místo konání: společné prostory vchodu Jižní 3

Pozváno: 100% vlastníků, přítomno: 56,99 % vlastníků

PROGRAM:

  1. Zahájení, volba zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Projednání a schválení Finančního plánu na rok 2020
  4. Projednání a schválení odkoupení pozemku pod bytovým domem Jižní 3, 5, 7 v Hodoníně, parc. č. st. 8050/1 (74 m2) a st. 8049 (127 m2) v k.ú. Hodonín za cenu 500,- Kč/m2_a to od spoluvlastníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Hodonín (1/4) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Hodonín (3/4).
  5. Na žádost p. xxxxxx - Projednání a schválení - Usnesení dle bodu 5. schválené na schůzi shromáždění ze dne 30.10.2018 se mění tak, že toto usnesení se ohledně položky "vodoměry - měřič 30 Kč" ruší s účinností od počátku pro jednotky č.3771/13 a 3771/17.
  6. Na žádost p. xxxxxxxxxxx - projednání - rozúčtování nákladů na pořízení nových výtahů na bytové jednotky a provoz výtahů na bytové jednotky.
  7. Diskuze
  8. Závěr

 

Ad 1)

Zahájení, volba zapisovatele

Shromáždění zahájil předseda SVJ p. xxxxxxx.
Jmenování zapisovatele, navrhnut je p. xxxxxxx

Hlasování: pro - 100%                                      proti - 0%                       zdržel se - 0%

Zapisovatelem byl jmenován p. xxxxxxxl

Ad 2)

Schválení programu shromáždění

Hlasování: pro - 100%                                      proti - 0%                       zdržel se - 0%

Program shromáždění byl schválen

Ad 3)

Projednání a schválení Finančního plánu na rok 2020

Hlasování: pro - 100%                                      proti - 0%                       zdržel se - 0%

Finanční plán na rok 2020 byl schválen

Ad 4)

Projednání a schválení odkoupení pozemku pod bytovým domem Jižní 3, 5, 7 v Hodoníně, parc. č. st. 8050/1 (74 m2) a st. 8049 (127 m2) v k.ú. Hodonín za cenu 500,- Kč/m2_a to od spoluvlastníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Hodonín (1/4) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Hodonín (3/4).

Hlasování: pro - 100%                                      proti - 0%                               zdržel se - 0%

Odkoupení pozemku bylo schváleno.

Ad 5)

Na žádost p. xxxxxx - Projednání a schválení - Usnesení dle bodu 5 schválené na schůzi shromáždění ze dne 30.10.2018 se mění tak, že toto usnesení se ohledně položky "vodoměry - měřič 30 Kč" ruší s účinností od počátku pro jednotky č.3771/13 a 3771/17.

Hlasování: pro - 0%                                         proti - 96,99%                         zdržel se - 3,01%

Žádost p. xxxxxx nebyla schválena.

Ad 6)

Předseda SVJ p. xxxxxxx má zjistit, zda je možné platit zálohy na nové výtahy podle bytové jednotky. Pokud by taková možnost byla, bude svoláno shromáždění SVJ v prvním pololetí 2020.

Ad 7)

xxxxxxx informoval přítomné o schválení finanční uzávěrky za rok 2018, která proběhla způsobem rozhodnutím mimo zasedáníshromáždění SVJ Jižní 3,5,7 - korespondenční hlasování.

Na závěr p. xxxxxxxl poděkoval přítomným za účast, shromáždění bylo ukončeno v 19:55 hod

Přílohy:

Prezenční listina
Pozvánka
Finanční plán společenství na rok 2020
Podpisový arch
Plná moc

Zapsal: xxxxxxx

Podpis předsedy SVJ Jižní 3,5,7, Hodonín 69501

V Hodoníně dne 21.1.2020