Do schránky jsem dostal Výzvu k rozhodnutí mimo zasedání. Podepsaný předseda SVJ, který ve skutečnosti není předseda SVJ, nemůže a nemá žádné právo za SVJ rozhodovat. Samozřejmě také nemůže rozhodovat o hlasování nájemníků za SVJ. Myslím, že v touze po moci nemá ve svém jednání žádné zábrany.

Rozhodnutí mimo zasedání, které není řádně provedeno podle platných stanov SVJ, nebude nikdy platné.

V roce 2016 nám pan xxxxxx předvedl několik neplatných jednání a neplatných rozhodnutí SVJ. Všechna neplatná shromáždění SVJ najdete na tomto webu v menu „Zápisy“. Neplatnost rozhodnutí SVJ v roce 2016 potvrdil také Krajský soud v Brně.

Zdá se, že pan xxxxxx patří mezi nepoučitelné jedince a neplatná jednání a rozhodování v roce 2016 si chce letos, po šesti letech, zopakovat.

Text výzvy

 

Výzva k rozhodnutí mimo zasedání Společenství vlastníků jednotek Jižní 3, 5, 7, 695 01 Hodonín

Vážení vlastníci a nájemníci,

dne 17.3.2022 bylo svoláno shromáždění vlastníků jednotek Jižní 3, 5, 7, 695 01 Hodonín a schůze nájemníků Jižní 3,5, 7, Hodonín. Poněvadž nebyla splněna účast nad 50%, nebylo shromáždění usnášeníschopné. Z tohoto důvodu rozhodl předseda společenství vlastníků o nahrazení standardního průběhu shromáždění vlastníků jednotek jednáním mimo zasedání (per rollam).

Spolu s výzvou Vám v příloze zasílám Záznam o korespondenčním hlasování a Finanční plán společenství na rok 2022.

Záznam o hlasování vlastníky/nájemníky, který je přílohou této výzvy, prosím vyplňte, podepište a nejpozději do 13.4.2022 vhoďte do schránky předsedovi společenství panu Romanovi Přikrylovi, Jižní 3772/3, Hodonín.

Své hlasování vyjádřete zakroužkováním volby PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE na záznamu o hlasování vlastníka/nájemníka. Nezapomeňte, prosím, vyplnit identifikační údaje v záznamu o hlasování vlastníka/nájemníka a připojit datum a podpis. Vyplněný záznam o hlasování předejte nejpozději do 13.4.2022 včetně. Pro Záznamy o hlasování vlastníka/nájemníka obdržené po tomto termínu nebo nedoručené vůbec platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního vlastníka/nájemníka k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření vlastníků/nájemníků (13.4.2022) bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků/nájemníků bytových jednotek.

 

 

Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. Když budete něco potřebovat, můžete se na mně kdykoliv obrátit.