Dnes jsem dostal předžalobní výzvu. Nevím proč. Nejsem členem SBD HODOŇAN, s bytovým družstvem nemám nic společného a nic mu nedlužím. Já to vnímám jako brutální útok a soucítím s každým kdo se do podobné situace dostal. Kdokoliv, s kým orgány SVJ nebo SBD nekomunikují, koho ignorují, koho zastrašují nebo mu vyhrožují se může na mně kdykoliv obrátit. Rád mu poskytnu radu a pomoc.

Co k tomu dodat? Předseda SVJ u naší jednotky žádný dluh neeviduje a žádné peníze po nás nechce.

 

Text předžalobní výzvy

Hodonín: 1. 3. 2022

Výzva před podáním žaloby

Vážená paní,

oznamuji Vám, že jsem převzala právní zastoupení družstva HODOŇAN, stavební bytové družstvo, IČ: 000 49 018, sídlo Hodonín, Na Pískách 3275/3, PSČ: 695 01 (dále též jen „bytové družstvo“), které mne požádalo o právní pomoc ve věci vymožení dlužné částky, kterou dlužíte na úhradách nákladů spojených se správou domu a na zálohách za plnění spojená s užíváním níže uvedené bytové jednotky a společných částí domu.

Jakožto vlastník bytové jednotky č. xxxxxxxx v domě č.p. 3771 na ulici Jižní 5 v Hodoníně, která je ve správě bytového družstva, dlužíte na úhradách nákladů spojených se správou domu a na zálohách za plnění spojená s užíváním této bytové jednotky a společných částí domu a za vyúčtování služeb za r. 2020, přičemž Váš dluh čím ke dni 16. 2. 2022 částku celkem 27 864.- Kč. která se kromě výše uvedeného skládá z příslušenství pohledávky, kterým je úrok z prodlení ve výši 3 141,- Kč a upomínací poplatek ve výši 130,- Kč.

V zastoupení svého klienta Vás proto vyzývám, abyste dlužnou částku ve výši 27 864,- Kč uhradila do 7 dnů ode dne doručení této výzvy, nejpozději však do 15. 3. 2022.

Ve stejné lhůtě Vás vyzývám k úhradě nákladů, které můj klient vynaložil na poskytnutí právní pomoci k vymáhání své pohledávky za Vámi ve výši 3 750,- Kč, která je účtována podle § 7 a § 13 vyh. č. 177/1996 Sb., v platném znění.

Úhradu Vašeho dluhu v celkové výši 31 614,- KČ uhraďte na účet bytového družstva vedený u Československé obchodní banky, a. s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx nebo na pokladně bytového družstva v úřední dny (po 7:00 — 11:00 a 12:00 — 15:00 hodin, st 7:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 hodin), případně i mimo úřední dny dle předcházející domluvy; v této souvislosti se informujte na ekonomickém úseku bytového družstva - paní xxxxxxxxxxxxxxxx.

Upozorňuji Vás, že pokud svůj dluh neuhradíte řádně a včas ve výše uvedené lhůtě, je můj klient rozhodnut obrádt se na soud a vymáhat výše uvedenou částku soudní cestou, čímž se Váš dluh zvýší o náklady soudního řízení, představující zaplacený soudní poplatek a náklady právního zastoupení.

  

Tento článek je osobním názorem autora a nejedná se o odborný text. K článku se váže řada dalších dokumentů a informací, které není možné kompletně zveřejnit. Když budete něco potřebovat, můžete se na mně kdykoliv obrátit.